Znakový jazyk – jazyk jako každý jiný

Zpívat se dá i bez sluchu

Znakový jazyk nebo znaková řeč?

Znakový jazyk pro vyjádření smyslu nepoužívá artikulovaných zvuků, nýbrž gestikulace, mimiky a řeči těla. Objeví se všude, kde se vytvoří komunita neslyšících. Existuje tedy mnoho znakových jazyků, které – ač nesou některé obdobné prvky – se díky geografickým a společensko-kulturním bariérám od sebe navzájem odlišují podobně jako ostatní přirozené jazyky.

Oblíbená představa, že znakový jazyk českých neslyšících je jakousi transformací češtiny, je naprosto mylná: „Český znakový jazyk je plnohodnotný přirozený jazyk, který nemá s češtinou nic společného (není z ní nijak odvozený), má vlastní gramatiku, které nic nechybí a která zaručuje, že ukázaná věta bude jednoznačně pochopena. Má i vlastní neverbální, nebo spíše "neznakovou" složku, která se obvykle vyjadřuje mimikou, nedá se při něm současně vyslovovat česká věta. Znakový jazyk má stejně jako všechny mluvené jazyky svou historii a jako všechny mluvené jazyky se vyvíjí.“ (Ruce.cz)

Naproti tomu znaková řeč přímo vychází z přirozeného jazyka, ke kterému tvoří specifický doplněk – na rozdíl od znakového jazyka jde o umělý jazykový systém vytvořený pro potřeby mluvčích určitého jazyka. Česká znaková řeč využívá gramatiku češtiny, slova jsou současně znakována a (bezhlesně) artikulována. Pro mnohé neslyšící je ale díky neznalosti gramatiky mluveného jazyka nesrozumitelná.

Zjednodušeně by se dalo říci, že zatímco znaková řeč mluvený jazyk pomocí gestikulace překládá, znakový jazyk přímo mluví.

Něco málo historie

Nejstarší zmínka o sluchovém postižení pochází z r. 400 před naším letopočtem, když Aristoteles prohlásil, že osoba hluchá je nevzdělavatelná.“ Jak vidíme, i věhlasný a v odborné literatuře (zejména humanitních směrů) stále citovaný guru se může mýlit.

První zmínka o prstové abecedě se objevila v záznamech anglosaského mnicha Bedy Venerabilima, který žil v letech  672-735 našeho letopočtu.

Ora et labora – modli se a pracuj

Mnich Bonaventura ve 13. století popsal prstovou abecedu, již nicméně nepoužívali neslyšící. Byla vyvinuta jako dorozumívací prostředek mezi mnichy, kteří složili slib trvalého mlčení. Od 10. století po Kristu se určité kláštery (příkazem shora) zahalovaly naprostým tichem – jakkoli minimální komunikace však zůstávala nezbytností, a zde ke slovu přichází znaková řeč. Zvyk naprostého mlčení se dodnes zachoval například v mužské větvi mnišského řádu cisterciáků kladoucího podle řehole sv. Benedikta důraz na tichou modlitbu a tvrdou manuální práci.

První učitel

Oficiální záznamy o prstové abecedě užívané v komunikaci s neslyšícími se poprvé objevily v zápiscích španělského mnicha Melchora de Yebra žijícího v 17. století. Současně se další španělský mnich - Pedro de León – rozhodl vyvrátit Aristotelovo tvrzení praktickou výukou dvanácti neslyšících dětí právě pomocí prstové abecedy, se kterou měl zkušenosti z kláštera. Výuka, ke které krom prstové abecedy používal znaků a psaní, definitivně potvrdila, že jakkoli závažné postižení sluchu nemá vliv na schopnost myslet, učit se, číst a psát ani mluvit – jen za použití jiného jazyka.

Ke zvýšení zájmu o možnosti neslyšících dozajista přispěla i skutečnost, že mezi ně patřily také děti vysoce postavených šlechticů. Pedro de León vyučoval dvě šlechtické děti, o něco mladší Manuel Ramirez de Carrion vzdělával neslyšícího syna španělského místokrále. Na základě svých zkušeností s prstovou abecedou pro jednu ruku sepsal knihu, o své metodě ale otevřeně nepsal, neboť ji pokládal za svůj vynález a oprávněné tajemství.

Otec neslyšících

Otevřenou metodu výuky neslyšících vypracoval teprve francouzský kněz Abbé l'Epée (1712-1789), který se zabýval učením budoucích učitelů neslyšících. Roku 1776 vydal první knihu o prstové abecedě. Jeho způsobu používání znakového jazyka se začalo říkat francouzská metoda; jeden z jeho žáků ji přinesl do Spojených států amerických, kde se ujala a praktikuje se dodnes.

A jak tomu bylo v Českých zemích

Český znakový jazyk se vyvíjel především v komunitách neslyšících, které se ustavovaly kolem speciálních škol pro sluchově postižené.
Škola v Praze na Smíchově se řadí mezi nejstarší vzdělávací ústavy pro neslyšící na světě – její tradice započala roku 1786 a pokračuje dodnes. Po dlouhou dobu byl znakový jazyk při vyučování zakázán – přesto se udržel.

Zlomovým časem jsou pro komunitu neslyšících v ČR poslední desetiletí – a to zejména díky převládání nového pohledu na hluchotu, která se postupně (a konečně, chtělo by se říct) přestává chápat jako postižení, které je nutné napravit tak, aby neslyšící mluvili a odezírali ze rtů (tedy aby se přiblížili naší, pro ně dosti cizí, komunikační normě).

Roku 1998 byl přijat zákon potvrzující právo neslyšících na používání znakového jazyka při veřejné komunikaci.

O znakový jazyk dnes roste zájem i mezi slyšícími.

Užitečné webové stránky: Ruce.cz – Vedle spousty informací zda najdete také online lekce znakového jazyka.
Zdroj obrázku: Wikimedia Commons

Přidáno: 27.04.2012, Zdroj: Vzdělání.CZ Autor: Tereza Dědinová

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.