Výuka moderních dějin – výzkum a jeho výsledky

MŠMT ČRZa hlavní cíle výuky dějepisu považují učitelé v ČR zejména naučit žáky vyhledávat a zpracovávat informace, obhájit svůj názor a schopnost vést smysluplnou diskusi. Téměř 90 % učitelů při tom přihlíží při své výuce k aktuálním událostem. Tato zjištění vyplývají z výzkumné zprávy projektu Stav výuky soudobých dějin, kterou vypracoval Ústav pro studium totalitních režimů.

Výzkum zaměřený především na výuku moderních dějin probíhal v letošním roce mezi 1593 učiteli dějepisu základních a středních škol.

Důležité postřehy z pohledu MŠMT:

- téměř 90 % učitelů využívá ve svých hodinách moderní technologie výuky
- zhruba stejný počet učitelů používá kromě učebnic dějepisu i další učební pomůcky, jako jsou například pracovní listy, tajenky, křížovky
- mnoho učitelů si vytváří vlastní pomůcky
- téměř tři čtvrtiny učitelů dějepisu navštěvuje se svými žáky v rámci předmětu historická regionální místa, muzea a výstavy
- většině dotazovaných učitelů dějepisu je zřejmý cíl dějepisu jako předmětu
- většina se shodla na tom, že kromě základních znalostí je třeba si odnést poučení z dějinných chyb a pochopení událostí v současném světě
- na otázky, jak motivují učitelé dějepisu své žáky, nejčastěji vyprávějí příběh, čtou úryvek z knižních podkladů, používají pomůcky k prezentaci učiva nebo žáky aktivují skupinovou prací
- kromě vyprávěcí – narativní metody využívají učitelé dějepisu i jiné verbální metody, jako debatu, referát, popis nebo dialog
- je stálý nedostatek odborných studií a pomůcek pro výuku nejnovějších a soudobých dějin, zejména v místním a regionálním kontextu
- z kurikulárních dokumentů postrádají učitelé dějepisu nejvíce výkonnostní standardy žáků
- necelá polovina pedagogů míní, že zájem žáků o moderní dějiny je podobný jako o jiné historické etapy
- žáci projevují nejvyšší zájem o válečné dějiny, vzpomínky pamětníků, místní dějiny a dějiny každodennosti
- podle 56 % většiny učitelů je méně než čtvrtina žáků schopna kriticky analyzovat historické poznatky
- zájem žáků o dějepis ve volném čase je podle tří čtvrtin dotázaných spíše okrajovou záležitostí
- žáky podle učitelů nejvíce motivuje k zájmu o minulost sledování filmů s historickou tematikou. Velmi podněcující je i svědectví pamětníků a návštěva významného místa, muzea či výstavy


„Výzkum ukázal erudovanost a velké nasazení učitelů dějepisu a zároveň potvrdil, že dnešní žáci jsou pod velkým vlivem masovým médií a především internetu, naopak v četbě odborné a krásné literatury mají značné mezery,“ komentuje náměstek pro regionální školství Jindřich Fryč.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy chystá dokončení průběhu kurikulární reformy v podobě standardů rámcových vzdělávacích programů, mezi kterými budou i standardy pro dějepis. MŠMT již dnes doporučuje ředitelům a ostatním pedagogům základních a středních škol věnovat náležitou pozornost výuce dějin 20. století, a to s důrazem na vzdělání žáků v problematice moderních, zejména nejnovějších dějin. Toto doporučení reaguje na současný nárůst extremistických a nedemokratických politických tendencí a zároveň reaguje na aktuální a naléhavé požadavky současnosti. 

Tendence výuky dějin s ohledem na zahraniční vzory a modely:

    * preferovány jsou dějiny 20. století (zejména historie po roce 1945), naopak redukovány jsou postupně dějiny pravěku a starověku (u nás je tradiční obliba těchto epoch, protože nejstarší dějiny nebyly pod tak silným ideologickým tlakem)
    * důraz je kladen na dějiny kulturní, sociální, hospodářské a na dějiny tzv. každodennosti, které by měly být v rovnováze s dějinami politickými. Vyváženost by měla být zachována také na úrovni historie lokální, regionální, národní, evropské a globální
    * nové pojetí historie a školního dějepisu vychází z teorie tzv. multiperspektivy - mnohostranného výkladu dějin. V úvahu se tak berou také jiné názory, než jsou obecně platná a známá paradigmata
    * pozornost je soustředěna také na mimoevropské geopolitické a kulturní celky, především na ty, které jsou ohnisky konfliktů (Blízký východ) a žáci o nich denně slyší v médiích
    * opomíjeny nejsou ani dějiny minorit a odlišných etnických skupin, dějiny žen a dětí, historie proměn vztahu lidstva k životnímu prostředí (environmentální dějiny)

Přidáno: 21.11.2012, Zdroj: MŠMT ČR

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.