Výsledky mezinárodních šetření PIRLS 2011 a TIMSS 2011

PrahMŠMT ČRa, 11. prosince 2012 - Z mezinárodního šetření PIRLS a TIMSS vyplynulo, že výsledky českých žáků jsou nadprůměrné jak ve čtenářské gramotnosti (545 bodů/ na 1. místě byl Hongkong s 571 bodem), tak v matematické gramotnosti (511 bodů/ na 1. místě byl Singapur s 606 body), a také v přírodovědné gramotnosti  (536 bodů/ na 1. místě skončila Korejská republika s 587 body).    

Ve srovnání s rokem 2007 se čeští žáci zlepšili ve čtenářské gramotnosti o 9 bodů, v přírodovědě o 21 bodů a v matematice o 25 bodů. Klesající trend se tak výrazně obrací.

Šetření PIRLS se zúčastnili žáci 4. ročníku ze 45 zemí, do šetření TIMSS se zapojili žáci z 52 zemí.
V České republice se do hlavního šetření zapojilo 177 základních škol, více než 4 500 žáků a jejich rodičů, téměř 500 učitelů a ředitelů škol.
V roce 2011, kdy se cykly obou šetření sešly, využila Česká republika možnost testovat čtenářskou gramotnost, matematiku a přírodovědu na stejném vzorku žáků.

Na jaře roku 2011 se uskutečnilo hlavní šetření projektu PIRLS  a projektu TIMSS . Jde o projekty Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání IEA, která působí v oblasti měření výsledků vzdělávání již více než padesát let.
Hlavním cílem obou šetření je poskytovat tvůrcům vzdělávací politiky, učitelům a dalším odborníkům ve školství informace, které jim mohou pomoci ve snaze zvýšit úroveň čtenářské gramotnosti žáků a jejich vědomostí a dovedností v matematice a v přírodovědě.

PIRLS 2011 a TIMSS 2011
Šetření PIRLS se zúčastnili žáci 4. ročníku ze 45 zemí, do šetření TIMSS se zapojili žáci z 52 zemí. V České republice se do hlavního šetření zapojilo 177 základních škol, více než 4 500 žáků a jejich rodičů, téměř 500 učitelů a ředitelů škol. V roce 2011, kdy se cykly obou šetření sešly, využila Česká republika možnost testovat čtenářskou gramotnost, matematiku a přírodovědu na stejném vzorku žáků.

Výsledky


Čtenářská gramotnost: Nejlepších výsledků v celkovém hodnocení dosáhly Hongkong, Rusko, Finsko a Singapur, první desítku dále doplnily státy jako Severní Irsko, USA, Dánsko, Chorvatsko, Tchaj-wan a Irsko. Výsledek českých žáků je nadprůměrný a jeho hodnota je 545 bodů. Statisticky významně lepšího výsledku než Česká republika dosáhlo devět zemí, (s výjimkou Irska všechny země první desítky). Srovnatelné výsledky měli čeští žáci se žáky z devíti evropských zemí a se žáky z Kanady.
Vedle celkové škály se výsledky prezentují na dvou dílčích škálách podle účelu čtení (literární a informační) a na dvou dílčích škálách podle postupů porozumění (vyhledávání informací a interpretace textu). V porovnání s celkovou škálou si čeští žáci vedli statisticky významně lépe pouze na dílčí škále vyhledávání informací. Na všech ostatních škálách jsou jejich výsledky vyrovnané.

Matematika: Výrazně nejlepších výsledků v matematice již tradičně dosáhli žáci asijských zemí. Z evropských zemí si nejlépe vedli žáci Severního Irska. Výsledek českých žáků 4. ročníků v matematice je nadprůměrný a jeho hodnota je 511 bodů. Čeští žáci přitom zaostali za žáky deseti členských zemí EU, které se do šetření zapojily. Srovnatelné výsledky měli se žáky z Austrálie, z Maďarska, ze Slovinska, z Rakouska, z Itálie a ze Slovenska. V matematice byly sledovány tři oblasti učiva (čísla, geometrie, data) a tři okruhy dovedností (prokazování znalostí, používání znalostí, uvažování). Čeští žáci dosáhli relativně lepšího výsledku při práci s daty, v oblasti čísla a v geometrii mají výsledek srovnatelný s celkovým výsledkem. Relativně horší výsledek měli při prokazování znalostí, naopak relativně lépe si poradili s úlohami na uvažování.

Přírodověda: Také v přírodovědě mají čeští žáci nadprůměrný výsledek, jeho hodnota je 536 bodů, což je více než v matematice. Statisticky významně lepší výsledek než čeští žáci měli žáci sedmi zemí, mezi které se zařadily pouze dvě evropské země Finsko a Rusko, s dalšími pěti evropskými zeměmi měli čeští žáci srovnatelný výsledek. Vůbec nejlépe si vedla Korejská republika.
V přírodovědě byly sledovány tři oblasti učiva (živá příroda, neživá příroda, nauka o Zemi) a stejné tři okruhy dovedností jako v matematice. Čeští žáci byli relativně úspěšnější při řešení úloh z okruhu živá příroda, naopak relativně méně úspěšní v úlohách z tematického okruhu neživá příroda. Z okruhů dovedností si vedli relativně lépe při prokazování znalostí a naopak hůře v uvažování.

Vývoj výsledků v čase

PIRLS: Česká republika se do šetření zapojila v roce 2001 a v roce 2011. K největšímu zlepšení (kolem 40 bodů) od roku 2001 došlo v Íránu, v Hongkongu, v Rusku a v Singapuru. Česká republika patří k zemím, jejichž žáci se na celkové škále od roku 2001 statisticky významně zlepšili (o 9 bodů). Z dílčích škál největší zlepšení bylo zaznamenáno na škále interpretace textu (o 12 bodů). Jedinou dílčí škálou, kde ke změně nedošlo, byla škála vyhledávání informací.
V České republice se zvýšil podíl žáků na vysoké a na střední úrovni. V roce 2001 dosáhlo alespoň vysoké úrovně 45 % žáků a minimálně střední úrovně 83 % žáků, v roce 2011 činil tento podíl na vysoké úrovni 50 % a na střední úrovni 87 % žáků.


TIMSS: Do šetření zaměřeného na žáky 4. ročníku se Česká republika zapojila v letech 1995, 2007 a 2011. V roce 1995 dosáhli čeští žáci velmi dobrých výsledků a byli nadprůměrní v matematice i v přírodovědě. V roce 2007 byl zaznamenán statisticky významný pokles v obou předmětech, v matematice šlo o největší zhoršení ze všech zemí. Od té doby se čeští žáci jak v matematice, tak v přírodovědě statisticky významně zlepšili. Zatímco v matematice zůstáváme zemí s největším propadem v průměrném výsledku od roku 1995, v přírodovědě jsme dosáhli srovnatelného výsledku s rokem 1995.
Čeští žáci se v matematice zlepšili ve všech oblastech učiva i ve všech dovednostech, největší zlepšení prokázali při práci s daty. Obdobně tomu bylo také v přírodovědě s výjimkou úloh na uvažování, kde rozdíl nebyl statisticky významný.
V matematice pozorujeme největší rozdíly v podílu českých žáků s nejlepšími výsledky. Zatímco v roce 1995 dosáhlo velmi vysoké úrovně 16 % žáků a vysoké úrovně dalších 30 % žáků, činilo v roce 2011 zastoupení v obou těchto úrovních dohromady pouze 30 % žáků. V přírodovědě se od roku 1995 zvýšil podíl českých žáků u nízké a střední vědomostní úrovně. Znamená to, že za uplynulých šestnáct let se snížil podíl žáků, kteří v přírodovědě dosahují nejslabších výsledků.

 

 

Přidáno: 12.12.2012, Zdroj: MŠMT ČR

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.