Většina zaměstnavatelů zohledňuje při výběru nových zaměstnanců zkušenosti z pracovní stáže

Takové zjištění vyplývá z dotazníkového šetření, které na sklonku loňského roku provedl Dům zahraničních služeb (DZS/NAEP) mezi odbornými školami a zaměstnavateli. Cílem šetření bylo získat informace o tom, jaké mají školy a podniky zkušenosti s vysíláním a přijímáním stážistů, a to jak v rámci České republiky, tak i do (resp. ze) zahraničí. Otázky dále zjišťovaly, jak jsou instituce spokojené se stávajícím stavem, co je třeba změnit, jak lze zlepšit kvalitu stáží a jak zvýšit počet stážistů.

Pozitivním zjištěním je fakt, že většina škol má zkušenosti s vysíláním žáků/studentů na pracovní stáže - celkem 87 % škol. Přičemž 74 % vysílá žáky a studenty na stáže v rámci České republiky a stejný podíl škol má zkušenosti s vysíláním do zahraničí. Mobilita učitelů je o něco nižší – do zahraničí je vysílá jen 49 % škol. Při vysílání žáků na stáže školy nejčastěji využívají program Leonardo da Vinci (66 %). S přijímáním stážistů mají zaměstnavatelé zapojení do výzkumu spíše menší zkušenosti. Žáky/studenty přijímá 67 % oslovených podniků, učitele však naprostá menšina - pouze 14 %. Naproti tomu téměř jedna čtvrtina zaměstnavatelů má zkušenost s přijímáním stážistů (žáků/studentů/učitelů) ze zahraničí – 24 %. Toto číslo by však mohlo být ještě vyšší; 40 % respondentů uvedlo, že mají zájem přijímat stážisty i ze zahraničí. Jen malá část zaměstnavatelů uvedla zkušenost s projekty programu Leonardo da Vinci – 20,5 %. 40 % respondentů tento program dokonce vůbec neznalo.

Největší překážkou je administrativa i nedostatečná znalost jazyků

Respondenti měli dále možnost se vyjádřit i k překážkám, které musí při plánovaní stáží překonávat. Jako největší problém se ukázaly administrativní náročnost (62 %), malá jazyková vybavenost vysílaných osob (58 %) a finanční náročnost (54 %). Důvody, které často zaznívají na konferencích a seminářích – nechuť cestovat a neochota zaměstnavatelů přijímat stážisty, byly vnímány jako problém u menšiny škol (19 %, resp. 17,5 %). Důvody, proč zaměstnavatelé nepřijímají stážisty ve větší míře, se liší v závislosti na tom, zda jde o stáže pro učitele, žáky/studenty nebo o zahraniční účastníky. Např. u žáků a studentů je největší překážkou personální zátěž (30 %), tj. nedostatek zaměstnanců, kteří by se stážistům věnovali. Naproti tomu u učitelů a zahraničních účastníků uváděli zaměstnavatelé jako největší překážku nedostatečný zájem stážistů (45 % u učitelů, 47 % u zahraničních účastníků). Na dalších místech se pak řadily tyto důvody: právní předpisy a legislativní podmínky, administrativní zátěž, finanční náročnost a nedostatečná odbornost. U posledního bodu poměrně výrazně vyčnívají žáci a studenti (17 %), u učitelů a zahraničních účastníků je tento důvod spíše minoritní (5 %, resp. 4 %).
Relativně nízký počet stážistů ve firmách by se mohl/měl zvýšit. Zaměstnavatelé navrhli opatření, která by zároveň pomohla zvýšit kvalitu stáží. Mezi tři nejčastěji zmiňované návody na zlepšení patřilo zvýšení finanční motivace (např. v podobě daňových úlev) – 73 %, vytvoření nástroje na snadnější vyhledávání partnerů a navazování spolupráce (54 %) a zjednodušení administrativní procedury (30 %). „Z pohledu zaměstnavatelů je důležité, aby žáci během studia získávali své zkušenosti také v reálném pracovním prostředí, protože to umožní jejich hladký přestup na trh práce a získání zaměstnání,“ říká Ing. Miloš Rathouský, člen týmu expertů projektu ECVET Experts.

Kvalitu i počet stáží zvýší ECVET

Ke zvýšení kvality i počtu stáží by mohl přispět nový evropský systém ECVET. Ten se snaží pomáhat při vyhledávání partnerů, definovat obsah stáží, či snížit administrativní zátěž spojenou s organizací stáží. Protože je ECVET stále ještě relativně nový, snaží se NAEP snížit povědomí u odborné i laické veřejnosti. Informace můžete najít buď na www.ecvet.cz, nebo www.naep.cz/ecvet.

Pro žáky a studenty, kteří o stáži uvažují, může být zajímavá informace, že zaměstnavatelé ve většině případů (56 %) zohledňují při výběru nových zaměstnanců skutečnost, zda daný uchazeč absolvoval pracovní stáž. 64 % zaměstnavatelů upřednostňuje stáž absolvovanou přímo u nich v podniku, 56% se spokojí se stáží i v jiném podniku, pokud je však ze stejného oboru. 51 % podniků pak vítá zkušenost ze zahraniční stáže.

Velmi odlišné názory škol a zaměstnavatelů se projevily u otázky týkající se souladu školních vzdělávacích programů a požadavků pracovního trhu. Zatímco polovina škol odpověděla, že ŠVP a pracovní trh jsou v souladu, naprostá většina zaměstnavatelů (84 %) je opačného názoru. Shoda naopak panuje v názoru, že by studijní a pracovní stáže mohly přispět ke zlepšení této situace; myslí si to 94 % škol a 89 % zaměstnavatelů zapojených do šetření.

Zajímá vás více informací?

Více informací o systému ECVET najdete na www.ecvet.cz.
Více informací o aktivitách DZS je k dispozici na www.dzs.cz nebo www.naep.cz.

Další informace o dotazníkovém šetření:

Pro dotazování bylo vybráno a osloveno 410 škola a 181 zaměstnavatelů. Návratnost dotazníků byla relativně vysoká; 33 % u škol (137 odpovědí) a 39 % u zaměstnavatelů (70 odpovědí). Šetření bylo anonymní. Respondenti zastupovali všechny kraje České republiky
Dotazníkové šetření bylo provedeno v rámci projektu National Teams of ECVET Experts 2012–2013, za finanční podpory Programu celoživotního učení Evropské komise a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Přidáno: 16.04.2013, Zdroj: Dům zahraničních služeb

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.