Státní maturita z češtiny

Je už vcelku zřejmé, že státním maturitám se nevyhneme. Nakonec, v samém jádru to není špatný nápad: vyrovnat úroveň škol a poskytnout maturitnímu vysvědčení stejnou přesvědčivost, ať už jste ho získali na jakémkoli gymnáziu. Jak už to tak bývá, zvolené postupy pro dosažení jakkoli zajímavého cíle nemusí být nejšťastnější. A snaha dovléci všechna gymnázia v zemi na stejnou (pokud možno více než slušnou) úroveň nemůže začínat a končit u sjednoceného zadání maturitních otázek.

I s vědomím, že současná situace má k dokonalosti daleko, není od věci se na novou podobu maturit připravit (učitelé maturitních ročníků pravděpodobně dobře ví, proč vás s tím pořád obtěžují).

Jedním z tradičně povinných předmětů je Český jazyk a literatura: pro některé pohodový předmět, pro spoustu dalších noční můra. Podívejme se, co všechno by měla maturita z tohoto předmětu obsahovat.


Stejně jako u dalších předmětů, i u češtiny si můžete vybrat mezi základní a vyšší úrovní obtížnosti. Pokud si zvolíte vyšší úroveň, přibydou vám k základním testovým otázkám didaktického testu rozšiřující otevřené úlohy, u kterých musíte sami zformulovat stručnou odpověď. U písemné práce dostanete více času, ale také budete hodnoceni podle přísnějších kritérií. Podobně u ústní části zkoušky se bude počítat se širším okruhem vašich znalostí (losujete si z 30 místo z 20 zadání).

Didaktický test
V jeho průběhu nelze používat žádné pomůcky.
Hodnocen bude centrálně - automatizovaně.

Písemná práce
Testuje vaši schopnost vytvořit v mateřském jazyce smysluplný, myšlenkově ucelený a strukturovaný text. Hodnotí se, zda dokážete funkčně nakládat s jazykovými prostředky a vyhovět jazykovým normám. Změnou oproti tradiční podobě maturitní písemné práce jsou dvě úrovně obtížnosti, ze kterých si vybíráte, a rozšířená nabídka zadání na 10 (zadání se liší podle zvolené úrovně). Záměrem je poskytnout vám možnost nalézt mezi nimi něco, co vás oslovuje a o čem se vám bude dobře psát (jazykem mšmt se hovoří o oborové zacílenosti). Pročtěte si Stručnou charakteristiku rozlišení úrovní obtížnosti s příklady.
Během psaní můžete používat Pravidla českého pravopisu.
Na výběr tématu dostanete 25 minut.

Jak to bude vypadat konkrétně?

Zhruba takto: zadání společné pro obě úrovně obtížnosti:

Klaun v nemocnici aneb Smích léčí

Výchozí text k zadání: Hlavním cílem zdravotních klaunů je pravidelně podporovat psychickou pohodu dětí hospitalizovaných v nemocnicích, a tím pomáhat k vylepšení jejich celkového stavu.
Zpracování: úvaha

Téma pro základní úroveň obtížnosti – zaměřuje se na běžné komunikační situace, a tedy na praktické využití mimo akademické prostory. Prověřuje schopnost argumentace a obhajoby vlastního názoru. Už kvůli praktickému zaměření se zde typicky setkáte s motivačními dopisy a (h)různými útvary administrativního stylu potřebnými pro komunikaci s úřady.

Třídit nebo netřídit?

Zpracování: otevřený dopis obecním zastupitelům vyjadřující nespokojenost s postojem obce k řešení otázek životního prostředí

Téma pro vyšší úroveň obtížnosti
– otevírá větší prostor k sebevyjádření a pracuje s útvary nacházejícími se na rozhraní uměleckého a odborného stylu (typicky esej a recenze). Počítá se s tím, že si tuto úroveň vyberou studenti pomýšlející na vysokoškolské studium humanitního směru, v jehož rámci se budou dotýkat úvah o jazyce i literatuře. Do zadání na výběr budou zařazena také témata jako toto:

Literatura otevírá dveře do jiných světů
Výchozí text k zadání: Vždycky, když čtu, tak mám pocit, že se mi otevírají nové obzory, že prožívám příběhy, které bych nikdy neprožil, že pociťuji to, co bych nikdy nepocítil… Zpracování: úvahový text s prvky uměleckého stylu

Chcete vědět, podle jakých kritérií přesně budou vaše práce hodnoceny? Připravte se předem a pročtěte si články Změna organizace hodnocení písemných prací pro rok 2012 a Úpravy v metodice hodnocení písemných prací z českého jazyka a literatury.

Ústní zkouška

Poté, co si vylosujete zadání, bude zadána formou tzv. pracovního listu, který si budete moci připravit na „potítku“. Pracovní listy se přitom připravují na každé škole zvlášť – je tedy slušná šance, že se v nich setkáte přímo s tématy probíranými na hodinách češtiny.

Předmětem ústní zkoušky je prověření komunikačních kompetencí a schopnosti analýzy a interpretace uměleckého i neuměleckého textu.

Struktura zkoušky se liší podle zvolené úrovně obtížnosti.

Základní úroveň

1. charakteristika uměleckého textu (využití znalosti celého díla, orientační zasazení do literárněhistorického kontextu);
2. charakteristika neuměleckého textu.

Vyšší úroveň

1. analýza výňatku uměleckého díla (pojmenování charakteristických rysů ukázky a využití znalosti celého díla);
2. obecně kulturní a literárněhistorický kontext díla;
3. porovnání výňatku uměleckého textu s výňatkem textu neuměleckého;
4. typické rysy daného neuměleckého textu, jeho stylová a jazyková charakteristika.

Další užitečné informace najdete na:
Ilustrační ukázky k pracovním listům českého jazyka a literatury
Kritéria hodnocení
Katalog požadavků pro český jazyk a literaturu

Obchází vás hrůza? Nepodléhejte jí a přečtěte si, kterak se kdosi pokusil získat maturitní vysvědčení bez složení zkoušky: Maturitní vysvědčení je padělek, divil se muž, který si koupil studium.

Obrázek byl vřevzat z novamaturita.cz.

Přidáno: 14.03.2012, Zdroj: Vzdělání.CZ Autor: Tereza Dědinová

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.