Školské produkty evropského programu EQUAL nyní volně stažitelné v on-line databázi produktů ESF

Školy, vzdělávací organizace, učitelé, studují mládež i zájemci o studium mohou nyní využít inovativní produkty celoevropského programu EQUAL. Jde o nové vzdělávací moduly a učební pomůcky nebo podpůrné programy v různých oblastech a na různých stupních školství. Tyto produkty často atraktivním způsobem, např. formou hry, interaktivního softwaru apod., odrážejí aktuální evropské trendy ve vzdělávání. Velká část produktů je zaměřena na podporu žáků ze sociálně či zdravotně znevýhodněných skupin.

Využití inovativních výstupů programu EQUAL a dalších programů  Evropského sociálního fondu (ESF) nyní výrazně usnadní on-line databáze produktů ESF, která je nyní volně přístupná na http://esfdb.esfcr.cz/ . Databáze byla vytvořena z iniciativy Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

V současnosti jsou v databázi umístěny především produkty programu EQUAL a postupně do ní budou doplňovány i produkty dalších programů ESF. V databázi si může kdokoliv prohlédnout nebo bezplatně stáhnout kterýkoliv produkt k vlastnímu užívání. Tyto produkty byly vytvořeny z veřejných prostředků a jsou proto volně šiřitelné.

Program Iniciativy Společenství EQUAL (CIP EQUAL) probíhal v celé EU a měl za cíl vývoj inovativních nástrojů na podporu znevýhodněných osob na trhu práce.V letech 2004-2008 byl program realizován i v ČR, kde byl spolufinancován z ESF a ze státního rozpočtu ČR. Téma vzdělávání bylo jednou z více prioritních oblastí projektů EQUAL. Produkty vyvinuté speciálně pro školy se týkají nejčastěji středního, ale v některých případech i základního a vysokého školství. Byly vytvořeny ve spolupráci nejrůznějších organizací, neziskových i soukromých, včetně samotných škol a pedagogů, expertů na vzdělávání a sociální tematiku i mezinárodních partnerů z celé EU. Níže bychom Vám rádi představili některé z  těchto produktů.

Klíčové kompetence

Projekt společnosti RPIC – ViP, s.r.o. vytvořil soubor produktů pro vyučování klíčových kompetencí, tedy vědomostí, dovedností a postojů, které jsou důležité pro uplatnění na trhu práce i v osobním životě. Na základě průzkumu mezi zaměstnavateli bylo vybráno 14 klíčových kompetencí, včetně 6 kompetencí určených speciálně pro školy. Trénink těchto kompetencí probíhá i za pomoci interaktivních videoprogramů, ve kterých hrají herci moravskoslezských divadel. Produkt byl šířen nejen do škol v Severomoravském kraji, ale je o něj zájem i v zahraničí. Produkt naleznete zde http://esfdb.esfcr.cz/modules/products/detail.php?pid=361.

Výuka podnikání

Společný projekt Rekvalifikačního a informačního centra, s.r.o. a Střední školy Educhem vytvořil poradensko-vzdělávací program se zaměřením na výchovu k podnikání pro žáky základních a středních škol. Prakticky zaměřený modul lze flexibilně integrovat do výuky různých předmětů dle typu školy a oborového zaměření. V rámci výuky tak mohou žáci vytvářet např. prezentace fiktivních podnikatelských záměrů a vyzkoušet si nejen týmovou práci ale i projektové myšlení. Produkt naleznete zde http://esfdb.esfcr.cz/modules/products/detail.php?pid=2.

Dalším projektem, který se zaměřil na podporu začínajících podnikatelů i z řad studentů a čerstvých absolventů, byl projekt společnosti DC Vision, s.r.o. Nově vyvinutý výukový software Zahájení podnikání - „Od snu ke skutečnosti“ nabízí úplný zdroj informací a možnost okamžitého on-line testování získaných vědomostí. Kromě finanční stránky podnikání upozorňuje také na další významné faktory, které nejsou běžně v učebních materiálech pojmenovány – např. začlenění rodiny do podnikání, časová náročnost podnikání, způsob prezentace podnikatele na veřejnosti, rétorické a prezentační dovednosti atd. Produkt naleznete zde http://esfdb.esfcr.cz/modules/products/detail.php?pid=66.

Hra  „C´est la vie“ připravuje žáky základních škol na budoucnost

Prostřednictvím hry „C´est la vie“ a workshopů si žáci základních škol mohou vyzkoušet sociální realitu, která na ně čeká po skončení povinné školní docházky. Hra simuluje široké škály životních strategií, jako je pokračování ve vzdělávácím procesu, rychlý vstup na trh práce, ale i různé formy nelegálních aktivit, a zároveň jejich dopady a důsledky na život mladých lidí. Přitažlivou formu interaktivních workshopů, simulací reality a komiksů mají i další produkty společnosti Člověk v tísni, o.p.s. vytvořené v rámci projektu PIN – Podpora inkluze. Tyto produkty naleznete zde http://esfdb.esfcr.cz/modules/marwel/index.php?article=1040 .

Sociální práce a sociální cestovní ruch

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem ve spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně vytvořilo vzdělávací modul „Komunitní plánování pro studenty denního studia oboru sociální práce“. Dochází tak k  rozšíření oboru sociální práce o sociální management a řízení v sociálních službách. Studenti se mají možnost seznámit s novými principy a základy sociálních služeb, komunitním plánováním sociálních služeb, posuzováním potřeb a nutností změny v lokální komunitě i se zaváděním standardů kvality péče a novými trendy reformy veřejné správy v sociální oblasti. Více o tomto produktu viz http://esfdb.esfcr.cz/modules/products/detail.php?pid=357.

Díky projektu Beskydy pro všechny společnosti Kazuist, s.r.o. mají studenti připravující se na práci v cestovních ruchu možnost získat specifické znalosti a dovednosti umožňující poskytovat služby i osobám s určitým, zejména zdravotním postižením. Kurz  akreditovaný MŠMT je zaměřen na tvorbu produktu a produktového balíčku v oblasti sociálního cestovního ruchu. Více viz http://esfdb.esfcr.cz/modules/products/detail.php?pid=303.

Genderová problematika

„Půl na půl – rovné příležitosti žen a mužů“ byl tříletým projektem společností Gender Studies, o.p.s. Na základě jeho zkušeností byl vytvořen produkt „Letní právní škola“ zaměřený na studenty a studentky právnických fakult. Hlavním cílem je seznámit budoucí právníky a právničky s genderovou problematikou a antidiskriminační legislativou. V současnosti je nedostatek odborníků a odbornic zabývajících se diskriminací na základě pohlaví. Letní právní škola pomáhá studujícím práv se v tomto tématu profilovat. Produkt naleznete zde http://esfdb.esfcr.cz/modules/products/detail.php?pid=239.

„Prolomit vlny“ – o to se snažil další z projektů zaměřený na genderovou problematiku. Otevřená společnost o.p.s. vytvořila řadu nástrojů a publikací pro vedení škol, vyučující a výchovné poradce a poradkyně s cílem upozornit na některé převládající genderové stereotypy v českém školství a nabídnout návody, jak tyto stereotypy odstranit. Produkty projektu „Prolomit vlny“ naleznete zde http://esfdb.esfcr.cz/modules/marwel/index.php?article=1091.

Podpora mládeže ze sociálně vyloučených lokalit a multikulturní vzdělávání

Společnost IQ Roma servis, o.s. vyvinula v rámci svého projektu produkt „Podpora náležité volby a úspěšného ukončování sekundárního vzdělávacím cyklu formou komplexního motivačně-výukového modulu pro mládež ze sociálně vyloučených lokalit ve věku 11-18 let“. Produkt zahrnuje např. skupinové a individuální poradenství, motivační, stimulační (i ve formě dramatické výchovy a divadelních představení) a výukové programy (IT a multimédia, schopnost sebeprezentace). Skupinové poradenství pro volbu školy je zaměřeno na žáky a žákyně od 7. – 9. tříd základních škol. Více viz http://esfdb.esfcr.cz/modules/products/detail.php?pid=141.

V rámci projektu Polis společnosti Člověk v tísni, o.p.s. byly vytvořeny a na vybraných ZŠ a SŠ prakticky vyzkoušeny semináře na téma multikulturní výchovy. Jejich cílem je podpořit dovednosti pedagogů, které jsou důležité pro inkluzivní vzdělávání a prevenci apriorní školní neúspěšnosti dětí ze sociálně vyloučených lokalit. Dalším zajímavým produktem je např. desková hra „Cesta z ghetta“. Ta atraktivní formou seznamuje žáky s fenoménem sociálního vyloučení. Díky pozitivním ohlasům vznikla také počítačová verze hry, která je volně dostupná na internetových stránkách www.ghettout.cz . Další produkty naleznete na http://esfdb.esfcr.cz/modules/marwel/index.php?article=1046.

Vzdělávání sluchově postižených

Řada projektů se také zabývala vzděláváním osob ze znevýhodněných skupin. Jedním z nich byl i projekt Centra vizualizace a interaktivity vzdělávání, s.r.o., který se zaměřil na vzdělávání sluchově postižených. Projekt ve spolupráci s pedagogy speciálních středních škol vytvořil „Přípravný kurz ke studiu na VŠ pro sluchově postižené uchazeče“. Ten obsahuje komplexní přípravu zaměřenou na doplnění učiva ze střední školy v předmětech čeština, angličtina, výpočetní technika a matematika. Kromě prezenčního modulu jsou k němu vytvořeny i eLearningové kurzy. V elektronické verzi jsou k dispozici i kurzy „Počítačové gramotnosti pro školní mládež se sluchovým postižením“ a „Počítačová grafika – e-learningový kurz pro sluchově postižené“. Tyto a další podobné produkty naleznete zde http://esfdb.esfcr.cz/modules/marwel/index.php?article=1072.

A ty další…

Kromě produktů pro školství byla v programu EQUAL vytvořena celá řada dalších produktů, např. v oblasti podpory podnikání, celoživotního vzdělávání, integrace zdravotně postižených, integrace cizinců a národnostních menšin, rovných příležitostí pro ženy a muže, sociálního podnikání apod. Všechny tyto produkty si můžete také prohlédnout nebo volně stáhnout na http://esfdb.esfcr.cz.

Přidáno: 11.12.2009, Zdroj: EQUAL

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.