Rozhovor s rektorem Vysoké školy ekonomie a managementu

Otázka: Začněme tedy od začátku. Jak Vaše škola vznikla, kde působí a jaké je její zaměření?

Vysoká škola ekonomie a managementu je soukromá vysoká škola vznikla na základě souhlasu MŠMT ze dne 15. října 2001. Získala tím i akreditaci bakalářského studijního programu „Ekonomika a management“ s kombinovanou formou studia v oborech

- „Podniková ekonomika“
- „Daně a daňová politika“

V době vzniku a rozběhu školy výuka i řízení školy byly lokalizovány v několika budovách v Ústí nad Labem a jednoho detašovaného pracoviště v Praze (Centrum ekonomických studií VŠE, hotel Krystal, Praha – Veleslavín). V důsledku katastrofální povodně v r. 2002 byla vedením VŠEM zajištěna většina pedagogických i řídících činností v Praze. Protože většina posluchačů i pedagogů preferovala stabilizaci své činnosti v Praze je dnes řídící, pedagogická i vědecko-výzkumná činnosti VŠEM prakticky v plném rozsahu přenesena do Prahy, a to

- budova Grantového fondu VŠEM a Centra Ekonomických Studií, která je umístěna v Praze 2, Nám I.P. Pavlova 3 ,
- budova Centra ekonomických studií VŠE Praha, hotel Krystal Praha 6, José Martího 2. Jsou zde všechna organizační oddělení VŠEM (rektorát, studijní oddělení, informačně poradenské centrum)

V současné době VŠEM realizuje studijní programy zaměřené na oblast podnikové ekonomiky a managementu (Bc., Ing., MBA). VŠEM každoročně poskytuje možnost získání stipendií (studijní stipendium, sportovní stipendium určené talentovaným sportovcům a speciální stipendium určené handicapovaným uchazečům, respektive studentům). Studijní programy jsou pro uchazeče otevírány třikrát ročně (říjen, leden, duben).

Vzdělávací činnost VŠEM:

Studijní program Ekonomika a management (Bc.) je koncipován jako bakalářský ve standardní délce studia 3,5 roku se studijním oborem Podniková ekonomika (PE) a oborovými specializacemi (Marketing, Management lidských zdrojů, Finance, Daně, Právo a podnikání, Projektový management, Informační strategie, Komunikace a média, Veřejná správa a EU) v kombinované formě studia K1.

Studijní program Ekonomika a management (Bc.) je koncipován jako bakalářský ve standardní délce studia 3 roky se studijním oborem Podniková ekonomika (PE) a oborovými specializacemi (Marketing, Management lidských zdrojů, Finance, Daně, Právo a podnikání, Projektový management, Informační strategie, Komunikace a média, Veřejná správa a EU) v prezenční formě studia P1 (říjen 2007).

Studijní program Ekonomika a management (Bc.) je koncipován jako bakalářský ve standardní délce studia 3,5 roku se studijním oborem Komunikace a lidské zdroje a oborovými specializacemi v kombinované formě studia K1 bude otevřen v akademickém roce 2007/2008 (říjen  2007).

Studijní program Ekonomika a management (Ing.) je koncipován jako navazující magisterský ve standardní délce studia 2,5 roku se studijním oborem Konkurenceschopnost a management (KM) a oborovými specializacemi (Podniková analýza, Konkurenční strategie, Ekonomické prostředí).

Realizace uceleného mezinárodního magisterského studijního programu Master of Business Administration (MBA) pro absolventy minimálně bakalářských studijních programů.

Neustálé rozšiřování nabídky programů celoživotního a distančního vzdělávání, určených pro zájemce z řad odborné, ale i laické veřejnosti v rámci vlastních vzdělávacích programů (CŽV).

Zvyšování kvality a prohlubování specifikace učebních pomůcek s přihlédnutím k potřebám kombinované formy výuky, jednak vytvářením vlastních učebních pomůcek, jednak využíváním nabídky jiných vzdělávacích institucí, včetně zahraničních, s využitím metodické pomoci ze strany domácích i zahraničních specializovaných institucí v oblasti distančního vzdělávání, s cílem vytváření a soustavné aktualizace tzv. studijních balíků pro jednotlivé moduly.

Integrace moderních komunikačních prostředků do samostudijní části vzdělávacího procesu a zvyšování jeho interaktivního charakteru, zejména v procesu testování a ověřování znalostí a dále celkového zvládnutí odborné problematiky vyžadující odpovídající praktické dovednosti.

V rámci pedagogického procesu rozvíjet individualizované formy výuky, a to v případě samostatných tvůrčích projektů studentů v podobě seminářů, workshopů, couchingů a řešení případových studií s cílem aktivizace tvůrčího potenciálu, prohloubení odborných znalostí a dovedností studentů v úzké návaznosti na jejich stávající profesní působení.

Otázka: Jaká je organizace školy, kolik má studentů a kolik pedagogů

Organizační struktura VŠEM se člení na

- výkonné a samosprávné orgány (rektorát, akademická rada, vědecká rada, studentská rada),
- výzkumná pracoviště (grantový fond VŠEM, centrum ekonomických studií VŠEM),
- pedagogická pracoviště (katedra ekonomie a práva, katedra aplikovaných metod, katedra podnikové ekonomiky a managementu),
- administrativní pracoviště (studijní oddělení, informačně poradenské centrum, finanční oddělení, sportovní oddělení).

Celkové počty studentů v jednotlivých obdobích výuky:

2002/2003 celkem 184 studentů (z toho podle individuálního plánu 5),
2003/2004 celkem 458 studentů (z toho podle individuálního plánu 15),
2004/2005 celkem 758 studentů (z toho podle individuálního plánu 20),
2005/2006 celkem 970 studentů (z toho podle individuálního plánu 15).

Celkový počet pedagogů v akademickém roce 2006/2007 je 35.

Školné na studenta za akademický rok je 30 tis. Kč za bakalářský program a 40tis. /50 tis. Kč za magisterský respektive Ing./MBA. Tato částka je garantována po celou dobu studia a v jejím rámci jsou studentům poskytovány plánované učební pomůcky, zejména pak učebnice a tzv. studijní opory (shrnující přehledné texty k jednotlivým předmětům).

Zahraniční studenti na VŠEM jsou zatím v minimálním počtu, a to za předpokladu, že zvládli potřebnou komunikaci v českém jazyce. Škola však již jedná o získání Erasmus University Charter a pozdější umožnění výuky v anglickém jazyce.


Nedílnou součástí Vysoké školy ekonomie a managementu je výzkumná činnost realizovaná prostřednictvím Grantového fondu VŠEM (GF VŠEM) a Centra ekonomických studií VŠEM (CES VŠEM), kdy konkrétně CES VŠEM je zaměřeno na analýzu předpokladů a výsledků růstové výkonnosti a kvalitativní konkurenceschopnosti české ekonomiky v mezinárodním srovnání (v návaznosti na plnění cílů Lisabonské strategie).

Realizace výzkumných aktivit probíhá od akademického roku 2004/2005 v rámci dvou dlouhodobých výzkumných projektů financovaných z prostředků Grantové agentury ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a VŠEM. Tematicky je výzkum zaměřen na čtyři dílčí oblasti:

1)Růstová výkonnost a stabilita (analyzuje hospodářský růst podle faktorů nabídky a poptávky ve vztahu k makroekonomické rovnováze),
2)Institucionální kvalita (hodnotí kvalitu správy a podnikového prostředí a identifikuje jejich vztah k výkonnostním charakteristikám),
3)Konkurenční výhoda a inovační výkonnost (hodnotí kvalitativní úroveň ekonomických aktivit z hlediska využití vlastních inovačních schopností),
4)Kvalita lidských zdrojů (hodnotí úroveň a strukturu kvalifikační nabídky a poptávky a vzdělávacích příležitostí v rámci celoživotního učení, ve spolupráci s Národní observatoří zaměstnanosti a vzdělávání).

CES VŠEM rovněž publikuje odborné výstupy, kdy většina z nich je volně dostupná na internetových stránkách www.cesvsem.cz, které zahrnují zejména working papery (dílčí výzkumné studie), monografie (soubory výzkumných výstupů), články (především v odborných periodikách), informační bulletin a periodickou ročenku konkurenceschopnosti české ekonomiky. CES VŠEM je pořadatelem tzv. „workshopů“ nad vlastními výzkumnými výstupy a účastní se odborných konferencí a seminářů.

Přidáno: 20.11.2006, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.