Rašínova vysoká škola zahájila svůj druhý akademický rok

Rašínova vysoká škola jako jediná v České republice nabízí tříleté bakalářské studium v rámci studijního programu Ekonomika a insolvence, obor Krizový management. Tato vysoká škola se zaměřuje na vytvoření systému profesního právně-ekonomického vzdělávání, které zahrnuje bakalářské programy orientované na předcházení krizovým jevům, problematiku spojenou s řešením krizových jevů v podnikové ekonomice a na revitalizaci firem. Nově škola začala s programy celoživotního vzdělávání.

Udělejme si malý exkurs o Aloisi Rašínovi (1867-1923).
Známe jej zejména jako významného prvorepublikového politika a ministra financí. Alois Rašín byl autorem Tříkrálové deklarace z roku 1918 i politické části Jiráskovy národní přísahy. Z Rašínova pera vyšel první zákon Československé republiky. Příslušníci svobodného národa četli krásná slova, aby nezklamali očekávání celého kulturního světa a zachovali si čistý štít. Proslulá je jeho měnová reforma z března 1919, kterou osamostatnil československou měnu a položil základy k provádění vlastní měnové politiky. Zahájil politiku deflace - postupné zpevňování koruny, která se stala nejstabilnější měnou na evropském trhu. Svoji ekonomickou filosofii vyjádřil heslem: Pracovat a šetřit. Cílem má být levný stát a nezbytnost vyrovnaného rozpočtu.
Rašínovi šlo o efektivní individuální práci, výkonné podnikání a nikoliv jen spekulativní vydělávání peněz. Zastáncem Rašínových myšlenek byl také Tomáš Baťa. Mnohé z toho, k čemu Rašín dospěl, má co říci i dnes … .

O Rašínově vysoké škole jsme hovořili s její jednatelkou a vícepresidentkou Komory správců majetku a likvidátorů v Brně ing. Janou Borškovou.

Sídlo Rašínovy vysoké školy v BrněJak se případným zájemcům představíte?
Iniciativou vzniku Rašínovy vysoké školy byla diskuse o tom, že správci konkursní podstaty jsou v mnoha případech nedostatečně školeni a vzděláváni.
Teorie, že z právníků, kteří si doplní ekonomické vzdělání či naopak, z ekonomů, kteří si doplní právnické vzdělání, budou dobří správci, se v praxi neukazuje jako příliš nosná. Často se nesetkáváme ani s dostatečnou ochotou zvládnout znalosti dalšího oboru a „druhá odbornost“ se zajišťuje dodavatelsky. Prosazujeme myšlenku, aby naši studenti byli od začátku vzděláváni komplexně, proto je po celou dobu studia vedeme k nabytí vědomosti z ekonomické i právní oblasti.
Problematika úpadků a bankrotů je veřejností vnímána často negativně.
I z toho důvodu se orientujeme zejména na prevenci insolvence. Chceme napomoci dosažení stavu, kdy se správci konkursní podstaty dostanou do podniků včas a budou mít možnost je revitalizovat a reorganizovat. To konečně v současné době předpokládá i legislativní návrh zákona. V tomto směru se ovšem ještě musí překonat mnohá úskalí.

Čeho si velmi vážíme je skutečnost, že se pod vedením rektora Prof. Ing. Vladimíra Klabana, CSc. podařilo sestavit dobře spolupracující tým lektorů, kde se vhodně doplňují vyučující z akademického prostředí a z praxe.
Činnost zahájil řádně zvolený Akademický senát Rašínovy vysoké školy, který svojí prací přispívá k růstu jejího odborného kreditu mezi vysokými školami.
Je nám ctí, že se svým členstvím v Akademické radě Rašínovy vysoké školy souhlasila celá řada význačných osobností veřejného života.
Skutečnost, že se studentům věnujeme individuálně se kladně promítá do jejich studijních výsledků. První ročník zdárně ukončilo 53 studentů z celkového počtu 61. V letošním roce jsme přijali 79 studentů. Přijímací řízení pozůstává z předložení předepsaných dokumentů a motivačního pohovoru.
Rašínova vysoká škola od svého vzniku plně podporuje principy obsažené v Sorbonnské deklaraci:

- Usilujeme o sladění našich aktivit k dosažení cílů, které pokládáme za primárně důležité z hlediska utvoření evropského prostoru vysokoškolského vzdělání a pro podporu evropského systému vysokého školství z celosvětového hlediska.

- Všem našim absolventům vydáme zdarma dodatek k diplomu (Diploma Supplement) v česko-anglické verzi, v zájmu toho, aby se zvýšila možnost zaměstnání našich absolventů a mezinárodní konkurenceschopnost systému evropského vysokého školství. Tento dodatek k diplomu bude odpovídat modelu vytvořenému Evropskou komisí, Radou Evropy a organizací UNESCO/CEPES.
Účelem dodatku je poskytnout odpovídající množství nezávislých údajů pro zlepšení mezinárodní průhlednosti a spravedlivosti akademického a profesního uznávání kvalifikací ( diplomů, titulů, osvědčení, atd.)

- Zavedli jsme Evropský kreditní transfer systém (European Credit Transfer and Accumulation System - ECTS), jako vhodný prostředek podpory všestranné studentské mobility. Kredity je možné získat v systému vysokoškolského vzdělávání i v systému celoživotního vzdělávání.

- Podporujeme mobilitu pro efektivní využívání svobodného pohybu se zvláštním zřetelem na:
- studenty a jejich přístup ke studiu a zaškolení a k příslušným službám,
- učitele, výzkumné pracovníky a administrativní personál,
( uznáváme období strávené výzkumem, výukou a školením na trhu práce v Evropě bez omezení jejich statutárních práv)
Naší akademické obci nabízíme možnost zapojení se do vzdělávacích programů Evropské unie . Zástupci školy se zúčastňují seminářů věnovaných těmto programům.

- Hlásíme se k podpoře evropské spolupráce v oblasti udržování kvality se zřetelem na vypracování srovnatelných kritérií a metodologie, s ohledem na zpracování obsahu vzdělání, spolupráci mezi institucemi, programy mobility a integrované programy studia, zaškolení a výzkumu.

Odkud se rekrutují uchazeči o studium?
Je to opravdu různé. Většinou jde o absolventy gymnázií a odborných škol, ale také učilišť s maturitou. Přijíždějí z celé České republiky, máme například studenty z Karlových Varů, České Lípy, Varnsdorfu, jsou zde studenti ze Slovenska. Věková struktura je od čerstvých maturantů až po studenty vyššího středního věku. Studuje tu mnoho lidí z praxe, např. zaměstnanci státní správy, daňoví poradci, správci konkursní podstaty, aj., kteří si chtějí doplnit vzdělání.
Tito studenti často využívají upravené formy studia a jsou ochotni chodit do školy i v sobotu. Přímo v budově školy, která má bezbariérový přístup, se nabízí možnost ubytování a stravování.

Jaké budou mít vaši absolventi uplatnění?
Rašínova vysoká škola vychovává, jak už bylo řečeno, odborníky v oboru krizového insolvenčního managementu. Absolventi najdou uplatnění např. jako správci konkursní podstaty, likvidátoři, členové týmů krizových manažerů, uplatní se na vedoucích pozicích ve výrobní, ekonomické, ale i správní sféře, kde je nutná současná velice dobrá znalost ekonomie a práva. Škola má v současné době katedry ekonomie, právních disciplín, managementu a marketingu, informačních technologií a katedru jazyků. Vyučujeme angličtinu, němčinu a ruštinu. Studenti mají povinný jeden jazyk dle vlastního výběru, mohou však dle svého uvážení navštěvovat i výuku dalšího jazyka.

Výuka v jedné z učeben ITV letošním roce jste se zapojili také v oblasti celoživotního vzdělávání.
Požádali jsme o akreditaci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, abychom mohli v rámci celoživotního vzdělávání školit začínající správce konkursní podstaty a likvidátory. Nyní končíme třetí cyklus a provádíme ve spolupráci s Komorou správců majetku a likvidátorů ověření způsobilosti pro zápis na soudy. Můžeme doporučovat absolventy na soudy v celé České republice. Spolupráce zejména s Krajskými soudy v Brně a Ostravě je dlouhodobě na vysoké úrovni. V rámci celoživotního vzdělávání jsme obdrželi akreditaci Ministerstva vnitra České republiky; jde o školení úředníků územních samosprávních celků na krizový management a problematiku insolvence. V současné době je tato problematika velmi aktuální, protože mnohé obce se setkávají s problematikou insolvence.

Kterých úředníků veřejné správy se toto vzdělávání bude týkat?
Půjde především o úředníky územních samosprávných celků. Budeme školit i pracovníky finančních ředitelství, finančních úřadů, úřadů práce či pracovníky policie.
Uchazeči o studium si mohou vybrat studijní moduly, zda se chtějí věnovat např. krizovému řízení, záplavám, aplikaci protihlukových opatření atd., nebo problematice insolvencí. Chystáme 15 modulových výcvikových programů. Na základě průzkumu bude prezenční forma studia doplněna o distanční prvky, které budou obsahovat řízené samostudium a především chceme vše podpořit e-learningem.
Akreditace Ministerstva vnitra byla udělena pro vzdělávání vedoucích úředníků územních samosprávných celků. Jde o společný modul pro obecnou část a dále modul pro zvláštní část – krizový management. Další akreditace byla udělena pro průběžné vzdělávání úředníků - modul pro zvláštní část krizové řízení.

Povězte nám něco o rozsahu a organizaci školení.
Školení obsahuje 48 hodin v prezenční formě a 48 hodin ve formě distanční.
Nejdříve je 20hodinový běh přednášek. První den obsahuje 4 hodiny, další dva dny po 8 hodinách. Měsíc až dva budou mít uchazeči na vypracování samostatné práce. Poté následuje dalších 20 hodin prezenčního studia a závěrečná obhajoba s ukončením
v rozsahu 8 vyučovacích hodin. Výstupem bude osvědčení o absolvování v česko - anglické podobě.
Dále se chceme zaměřit na setkávání se vedoucími pracovníky veřejné správy a analyzovat jejich představy a požadavky, jak moduly co nejlépe nastavit, organizovat a uspořádat.

Kde mohou případní zájemci o studium získat další informace?
Další informace můžete získat na našich webových stránkách www.ravys.cz,
případně na adrese školy Hudcova 78, 612 00 Brno, nebo telefonicky.

Děkuji za rozhovor.

Přidáno: 21.11.2005, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.