Projekt Polis podporuje integrační přístupy nejenom ve vzdělávání

Poslední dobou je stále zřejmější, že se většina českých měst potýká s fenoménem rostoucího sociálního vyloučení a vzniku chudinských ghett. V prostředí typickém dlouhodobou nezaměstnaností, nevzdělaností, neschopností efektivně komunikovat s úřady a většinovou společností, lichvou, kriminalitou a problémy s bydlením vyrůstají děti, které přejímají tyto vzorce chování od svých rodičů a často selhávají ve škole. Nedílnou složkou řešení tohoto spletitého problému proto musí být i podpora vzdělávaní a integrace dětí ze sociálně vyloučených rodin.

Co je Polis?

- působí pilotně v Plzni, Ústí nad Labem a Bílině od roku 2005
- realizuje ho široká koalice partnerů (magistráty měst a jejich jednotlivé odbory, úřady práce, školy, univerzity, neziskové organizace atd.) na čele se společností Člověk v tísni, o.p.s.
- propojuje instituce (úřady, školy, policii, zastupitele a další), které přicházejí do styku se sociálně slabými lidmi
- provozuje přímou terénní sociální práci pro sociálně slabé lidi
- poskytuje informace o specifických podmínkách života v sociálním vyloučení, které využijí např. policisté při potírání kriminality (lichva, organizovaný zločin, kapesní krádeže aj.)
- vzdělává zaměstnance zmíněných institucí a připravuje je pro práci se sociálně vyloučenými klienty
- podporuje interkulturní a komunitní vzdělávání a vzdělávací aktivity pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí; motivuje klienty, aby dohlíželi na školní docházku svých dětí.

Polis ve vzdělávaní

Ze 7. mezinárodního workcampu v NK Nový svět (autorka Kamila Zinčenková)
Ze 7. mezinárodního workcampu v NK Nový svět (autorka Kamila Zinčenková)

Děti rodičů, kteří žijí v sociálním vyloučení, automaticky přejímají jejich životní strategie a způsoby. Pokud žijí uzavřeny v ghettu, nemají dostatečné (nebo dokonce téměř žádné) podněty a vzory, ze kterých by se učily jak žít a uspět ve společnosti. Jejich rodiče ve většině případů mají sami nízké vzdělaní. Nedokáží svým dětem předávat základní znalosti ani jim poradit při přípravě do školy. Mnohdy nepřikládají vzdělání svých dětí téměř žádnou váhu.

Na druhé straně ani většina škol a řada učitelů není připravena přijmout a učit děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, nedokáží je motivovat k učení a rozvoji, rozpoznat jejich specifické potřeby, rozvíjet talent a nadání. Většina škol však k tomu nemá ani adekvátní kapacitu (příliš žáků ve třídě, chybějící asistenti pedagogů atd.). Přitom právě školy (a mimoškolní aktivity) jsou největší příležitostí jak děti ze sociálního vyloučení přivést do „normálního“ světa, kolektivu vrstevníků, prostředí plného podnětů.
 
Co také ohrožuje vzdělávání dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí:

- Špatné zázemí k učení (děti v ghettech nemají svůj „koutek“ na učení ani klid od okolí), často nemají ani žádnou knihu atp.
- Při vstupu do vzdělávacího procesu v sedmi letech mají výrazně horší schopnosti komunikovat, formulovat své myšlenky než jejich vrstevníci
- Často jsou automaticky umisťovány do speciálních škol
- Některé testy užívané pedagogicko-psychologickými poradnami pro diagnostikování školní zralosti dítěte špatně rozlišují mezi sociokulturním znevýhodněním a organickým poškozením děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí často nerozumí zadání při testování, např. neznají některá slova, a proto nedokáží adekvátně reagovat).
- Nedostatek financí, resp. neochota rodičů vzdělávání dětí adekvátně financovat (chybějí školní pomůcky, děti nejezdí na školní výlety apod.)

Chceme-li podporovat vytváření nediskriminujícího, přátelského a spravedlivého prostředí na místní i celorepublikové úrovni, není možné z tohoto procesu vynechat školy. Proto Polis spolupracuje s 6 základními školami, dvěma gymnázii a třemi středními odbornými školami a učilišti, které se nacházejí v blízkosti sociálně vyloučených lokalit. podporuje vytváření otevřeného a multikulturně přátelského školního prostředí v těchto školách, které vyjde vstříc vzdělávacím potřebám všech, tedy i žáků s různými typy znevýhodnění, a zaručí jim rovné šance pro další vývoj. V současné době je zvláště na základních školách prioritou tvorba školních vzdělávacích programů, nicméně i střední školy se na tento proces budou muset velmi brzy začít připravovat. Multikulturně přátelská a otevřená školní atmosféra je v souladu s cíli kurikulární reformy a lze jí dosahovat prostřednictvím vytvoření kvalitních vzdělávacích programů s pečlivě zpracovaným průřezovým tématem Multikulturní výchova.

Doučovaní dětí v Plzni (autor: Ladislav Touček)
Doučovaní dětí v Plzni (autor: Ladislav Touček)

V rámci Polisu dále koordinují pracovníci Člověka v tísni a partnerských organizací program individuálního doučovaní. Program poskytuje dětem možnost připravovat se na vyučování a doučovat se, případně si připravovat úkoly do školy. Motivuje rodiče, aby dbali na školní docházku dětí a spolupracovali se školou. Koordinátoři úzce spolupracují se školami a seznamují se s učebním programem dětí. Zjišťují, ve kterých oblastech potřebují děti zvláštní péči a přípravu, aby byly schopny zvládnout školní výuku. Znají prostředí školy i prostředí, ve kterém děti žijí, vědí v jakých ohledech je specifické a mohou působit jako odborní poradci pro školy a jednotlivé učitele. Koordinátoři organizují služby dobrovolníků – zejména studentů vysokých škol, kteří poskytují služby doučování jednotlivým žákům přímo v domácnostech – a také jejich vzdělávání a přípravu pro doučování. Dobrovolníci navštěvují děti u nich doma pravidelně jednou nebo dvakrát týdně, což také pomáhá více zainteresovat samotné rodiče. Z lokalit projektu Polis je doučování dostupné v Ústí nad Labem a v Plzni, kde ho koordinují partnerské organizace Tady a teď, o.p.s. a Společenství Začít spolu, o.z.). Program je realizován podle metodiky společnosti Tady a teď.

Závěrem ještě zmínka o mimoškolních a volnočasových aktivitách pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Člověk v tísni provozuje v Ústí nad Labem Nízkoprahový klub Nový svět a přednedávnem otevřel podobné zařízení v Bílině. Nízkoprahová centra poskytují zázemí pro volnočasové aktivity (zájmové a sportovní kroužky) a pro doučování dětí. Jsou vhodným místem pro dlouhodobou a systematickou činnost s dětmi a poskytují jim jinak nedostupné možnosti osobního rozvoje. Cílem je působit preventivně proti postupnému vylučování dětí ze společnosti na základě opakujících se neúspěchů a umožňovat jim kontakt s vrstevníky mimo sociálně vyloučené lokality.

Více informací o projektu Polis naleznete na jeho webových stránkách.

Autor: Marek Mikuš

Přidáno: 26.07.2006, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si