Přijímací řízení na nově akreditovaný obor

Děkanka CMTF UP v Olomouci vyhlašuje přijímací řízení na nově akreditovaný bakalářský tříletý studijní obor Sociální pedagogika (studijní program Pedagogika) v prezenční formě studia. Termín pro přijetí přihlášek ke studiu, které bude zahájeno již v akademickém roce 2007/2008, je 17. 8. 2007. Přijímací zkouška se uskuteční ve dnech 30. – 31. 8. 2007.

Obsahem přijímací zkoušky je písemný test všeobecných znalostí, písemný test z literatury doporučené k přijímací zkoušce a motivační pohovor. Předpokládaný počet přijatých uchazečů je 50.

Přihlášky je možno zasílat na adresu:
CMTF UP v Olomouci, studijní oddělení, Univerzitní 22, 771 11 Olomouc.

Přílohy k přihlášce:
doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení ve výši 550,- Kč, ověřená kopie maturitního vysvědčení, strukturovaný životopis, jehož součástí může být přehled aktivit uchazeče v oblasti volnočasových činností dětí a mládeže (vedení kroužků apod.) a v oblasti výchovy (vedení skupin dětí nebo mládeže, animátorství, dětské tábory apod.), podepsané prohlášení uchazeče, že souhlasí ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, se zpracováním svých osobních údajů pro potřeby přijímacího řízení na UP, statistického vykazování a v případě přijetí ke studiu též pro potřebnou evidenci studentů UP.

Bližší informace obdržíte na studijním oddělení fakulty – tel. 585 637 010-11, 585 637 013.

 

Doporučená literatura k přijímací zkoušce:

PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky. 1 vyd. Praha : Portál, 2000. (příp. jiné vydání)

HARTL, P. – HARTLOVÁ, H. Psychologický slovník. 1. vyd. Praha : Portál, 2000.

PÁVKOVÁ, J. – HÁJEK, B. – HOFBAUER, B. et al. Pedagogika volného času. 3. vyd. Praha : Portál, 2002. (příp. jiné vydání)

MATĚJČEK, Z. a kol. Náhradní rodinná péče. 1. vyd. Praha : Portál, 1999. (příp. jiné vydání)

ZELINKOVÁ, O. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. 1. vyd. Praha : Portál, 2001. – 1. a 2. kapitola

VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. 1. vyd. Praha : Portál, 2000. – 8. – 9. kapitola

ČÁP, J. – MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. 1. vyd. Praha : Portál, 2001. (příp. jiné vydání) – 2. a 9. kapitola

SHAPIRO, L. E. Emoční inteligence dítěte a její rozvoj. 1. vyd. Praha : Portál, 1998. (příp. jiné vydání) – 1. – 5. kapitola.

 

Více informací o CMTF UP v Olomouci najdete na adrese http://www.upol.cz/fakulty/cmtf/.

Přidáno: 20.07.2007, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.