Národní rozpočty na vzdělávání pod tlakem

Ze studie zkoumající dopady finanční a hospodářské krize na rozpočty na vzdělávání, kterou provedla Evropská komise, vyplývá, že investice do vzdělávání klesly od roku 2010 v osmi z 25 hodnocených členských států EU. V Itálii1, Litvě, Maďarsku2, Portugalsku a Řecku přitom škrty činily více než 5 %, v Estonsku, Polsku3, Spojeném království (Skotsku) a Španělsku to bylo mezi 1 a 5 %.

V pěti členských státech se však výdaje na vzdělávání naopak zvýšily o více než 1 %. Těmito zeměmi byly Dánsko, Lucembursko, Malta, Rakousko a Švédsko a rovněž Německojazyčné společenství Belgie. Údaje za období od roku 2010 neposkytlo Německo a Nizozemsko.

V ostatních státech se rozpočtové trendy mění – některé státy výdaje jeden rok zvyšují a rok nato zase snižují, či naopak. Belgie (Frankofonní společenství), Finsko, Francie, Irsko, Kypr, Lotyšsko, Slovinsko a Spojené království (Wales), jakož i budoucí člen Chorvatsko, rozpočet na vzdělávání v letech 2010-2011 navýšily, avšak v letech 2011–2012 jej opět snížily. V Bulharsku, České republice, Rumunsku a na Slovensku tomu bylo naopak – v letech 2010-2011 se rozpočet snížil, avšak v následujícím období se opět zvýšil. Vlámské společenství Belgie udržovalo svůj rozpočet v obou obdobích na téže úrovni.

„Toto je pro rozpočty členských států těžké období, přesto však musíme v otázce financování vzdělávání z veřejných prostředků zachovávat konzistentní přístup, jenž je stěžejní pro budoucnost naší mládeže a dlouhodobou a trvalou hospodářskou obnovu. Pokud členské státy nebudou odpovídajícím způsobem investovat do modernizace vzdělávání a dovedností, budeme ještě více zaostávat za našimi konkurenty z ostatních částí světa a budeme hůře hledat způsoby, jak snížit nezaměstnanost mezi mladými lidmi", uvedla v této souvislosti Androulla Vassiliou, Evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež.

Zmíněná studie je analýzou financování ve 35 národních a regionálních vzdělávacích systémech a týká se všech úrovní vzdělávání, od předškolního až po vysokoškolské. Vyplývá z ní, že v letech 2011 a 2012 byly v 11 zemích (Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Portugalsko, Řecko a Španělsko) sníženy nebo zmrazeny platy a příspěvky pro učitele. Platy učitelů přitom představují více než 70 % výdajů rozpočtů na vzdělávání.

Zmíněné škrty vedly v 10 členských státech (Bulharsko, Estonsko, Francie, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Portugalsko, Rumunsko a Spojené království) rovněž ke snížení počtu učitelů. Kromě hospodářské krize byl jedním z důvodů snižování stavů také pokles počtu žáků a studentů. Pozitivní zprávou naopak je, že se v 18 evropských zemích zvýšily výdaje na odbornou přípravu učitelů, což je velmi důležité s ohledem na vztah mezi kvalitou výuky a studijními výsledky.

Státem poskytovaná podpora pro žáky a studenty, tj. granty, půjčky, rodinné přídavky atd., zůstala v letech 2011 a 2012 ve většině zemí beze změny. Osm členských států (Irsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Německo, Portugalsko, Rakousko a Řecko) poskytuje nezaměstnaným osobám a osobám s nízkou kvalifikací zvláštní finanční podporu na zvýšení kvalifikace či osvěžení dovedností.Ve většině případů jsou tyto investice spolufinancovány z Evropského sociálního fondu.

Souvislosti

Uvedená studie s názvem „Financování vzdělávání v Evropě: dopad hospodářské krize“ se zabývá:

  •   hospodářskou situací,
  •   veřejnými výdaji na vzdělávání a vývojem těchto výdajů v jednotlivých státech,
  •   trendy ve financování lidských zdrojů (platy a příspěvky),
  •   národními rozpočty na vzdělávací infrastrukturu a podpůrné systémy,
  •   nejnovějšími trendy ve financování a změnami národních politik v oblasti finanční podpory pro žáky a studenty.

Byly analyzovány údaje z Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Turecka. Německo a Nizozemsko neposkytly údaje za období 2010–2012. Pokud jde o Spojené království, jsou k dispozici údaje za Skotsko a Wales, za Anglii a Severní Irsko nikoliv.

Eurydice

Studii pro Komisi vypracovala síť Eurydice, kterou tvoří 40 národních jednotek ze 36 zemí (27 členských států EU, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Norsko a Island jakožto členové Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), Turecko, Chorvatsko, Srbsko, Černá Hora a Bývalá jugoslávská republika Makedonie). Eurydice je koordinována Výkonnou agenturou EU pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.

Další informace
Studie je k dispozici v angličtině na internetových stránkách Eurydice.

Evropská komise – vzdělávání a odborná příprava
Internetové stránky komisařky Androully Vassiliou
Komisařka Androulla Vassiliou na Twitteru @VassiliouEU

 

Přidáno: 05.04.2013, Zdroj: Dům zahraničních služeb

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.