MVŠO zvyšuje efektivnost řízení a profesionalitu, jako jedna z mála vysokých škol získala certifikát ISO 9001

Moravská vysoká škola Olomouc

Olomouc 29. září 2011 – Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO) získala jako jedna z prvních českých soukromých vysokých škol certifikát podle ČSN EN ISO 9001:2009. Uvedený certifikát, vydaný nezávislým akreditovaným certifikačním orgánem, mezinárodní společností Bureau Veritas potvrzuje, že systém managementu kvality této vysoké školy je náležitě vytvořen, dokumentován a zaveden v souladu s požadavky standardu ISO 9001.

Mezinárodně uznávaná norma ISO 9001 - Systémy managementu kvality byla vytvořena Mezinárodní Organizací pro standardizaci – International Organization for Standardization (ISO) se záměrem stanovit jednoznačné a přitom obecně aplikovatelné požadavky na systémy managementu kvality, podle kterých je jakákoliv organizace posuzována za účelem prokázání shody. Certifikací podle ISO 9001:2008 / ČSN EN ISO 9001: 2009 je myšleno posouzení schopnosti organizace plnit požadavky zákazníka, požadavky právních a dalších předpisů a vlastní požadavky organizace. Tato norma je celosvětově uznávaný standard, jehož zavedení je základem i východiskem pro implementaci dalších požadavků na systém řízení společnosti. Hlavním přínosem implementace takového systému řízení je transparentnost firemních procesů s akcentem na jejich výkonnost za podmínky neustálého zlepšování, což ve svém důsledku přináší zvyšování výkonnosti celé organizace jako celku. V konečném důsledku to znamená zvýšení spokojenosti zákazníka, prestiže organizace na trhu a posílení její důvěryhodnosti.

Škola není nic jiného než specifický typ organizace, jejímž produktem je služba - vzdělávání poskytované zákazníkovi, kterým je v případě vysoké školy student. Získáním certifikátu systému managementu kvality se MVŠO zařadila mezi vysoké školy, které objektivně prokazují svůj záměr - zvyšování úrovně kvality poskytovaných služeb – včetně vzdělání absolventů.

„Moravská vysoká škola Olomouc je pružná a flexibilní škola, která se rychle vyvíjí a neustále pracuje na zlepšování všech svých procesů, systematického rozvoje vzdělávacích a vědeckovýzkumných aktivit a intenzivní spolupráce s regionem,“ zdůrazňuje Mgr. Vladimíra Sedláčková, náměstkyně ředitele MVŠO. „Studenty a jejich rodiče asi nejvíce bude zajímat, že získání certifikace systému managementu kvality je garancí toho, že také oblast studijního a pedagogického procesu, od jeho počátku přes oslovení klienta (studenta a rodiče), způsobu přijímacího řízení, samotné výuky až po propracovaný sebehodnotící systém, je realizována v maximální kvalitě,“ dodala Sedláčková.

„Aplikace systému managementu na akademické půdě byla příkladná především tím, že vedení školy si uvědomuje, že zákazníkem je student, který očekává naplnění svých požadavků a očekávání, tj. kvalitní vzdělávací proces. Vedení školy stanovilo jednoznačnou vizi a politiku ve smyslu zvyšování kvality služeb této organizace. Při implementaci systému managementu kvality vedení vycházelo z osmi zásad managementu kvality, jež jsou: zaměření na zákazníka; vedení a řízení lidí; zapojení lidí; procesní přístup; systémový přístup k managementu; neustálé zlepšování a přístup k rozhodování zakládající se na faktech. Naplněním těchto zásad současně s efektivní implementací požadavků standardu ISO 9001 tato škola prokázala, že je hodna být držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001: 2008 “
vysvětluje ing. Stanislav Moučka, ředitel Divize Certifikace společnosti BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.

„Vysoká škola se na certifikaci připravovala důkladně několik měsíců. Při tvorbě vnitřních standardů probíhala tvůrčí diskuse, přičemž škola akcentovala nejen potřeby svých zákazníků – studentů, ale velmi zodpovědně přistupovala i ke své roli v regionu a k potřebám budoucích zaměstnavatelů svých absolventů.“, uvedl Ing. Vladimír Švarc z poradenské společnosti EDISO, v.o.s., která se na přípravě MVŠO k certifikaci podílela.

www.mvso.cz

Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO)

Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO) je soukromá neuniverzitní vysoká škola. Byla založena roku 2005. Základní vizí MVŠO je podpora hospodářského rozvoje regionu. Hlavním impulsem pro její založení byla velká poptávka po specializovaných odbornících s ekonomickým a manažerským vzděláním a současně v Olomouckém kraji chyběla vysoká škola ekonomického směru. Cílem MVŠO je připravit studenty na ekonomicko-manažerské profese především v malých a středních firmách, ale i jako specialisty pro státní správu. Studijní program bakalářského stupně Ekonomika a management si studenti mohou zvolit jak ve formě prezenční, tak i v kombinované. Studenti se mohou v průběhu studia orientovat na ekonomiku a management malých a středních podniků či veřejného sektoru anebo na podnikové informační systémy. V akademickém roce 2010/2011 navštěvovalo MVŠO více než 800 studentů.
Hlavními pilíři fungování MVŠO je synergie podnikatelského a akademického světa, orientace na inovace procesů a intenzivní spolupráce v rámci regionu. Všichni studenti bakalářského studia absolvují odborné praxe, kde řeší konkrétní ekonomické problémy. Škola spolupracuje s významnými firmami a odbornými sdruženími. A také se podílí na budování Inovačního centra Olomouc, jehož součástí bude nový vysokoškolský kampus MVŠO; dále bude sloužit jako podnikatelský inkubátor, centrum pro transfer technologii a vědecko-technický park.

Přidáno: 29.09.2011, Zdroj: Moravská vysoká škola Olomouc

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si