Moderní metody výuky jazyka

Vzpomínáte si na slavný Fričův film Cesta do hlubin študákovy duše a na to, kterak třída pod vedením přísného latináře sborově opakuje celé věty, aniž by jim (snad až na výjimky) rozuměla? Vytčené epizody si střílí ze skutečné a za první republiky velice oblíbené metody výuky jazyků, tzv. metody gramaticko-překladatelské.

Jak již název napovídá, důraz byl kladen především na perfektní zvládnutí gramatického systému jazyka, čehož se mělo dosáhnout zejména čtením a překládáním rozsáhlých textů. Z této metody dodnes vychází nemálo konceptů výuky jazyků ve státním školství a řada jazykových učebnic (a to nikoli pouze nadobro mrtvé latiny, ale také dnes nejrozšířenější angličtiny).

Revoluci ve výuce jazyků přinesla 50. léta minulého století: komunikačně-pragmatický obrat v lingvistice (jazykovědě) nasměřoval studium jazyka do prostoru, který dnes vnímáme jako přirozený: jazyk se učíme s ohledem na to, jak ho chceme a potřebujeme používat. Dokonale vžitá znalost gramatiky je sice pěkná, ale pokud nejsme v cizí zemi vykoktat delší větu, aniž bychom se několikrát zarazili, tak je zjevně něco špatně.

V současnosti nejpoužívanější komunikativní metoda vychází přesně z těchto předpokladů a pravděpodobně jste se s ní při výuce cizího jazyka nejednou setkali. Mateřština se omezuje na minimum a už od klopýtavých začátků vás lektor „nutí“ k aktivnímu používání cizího jazyka. Probírají se aktuální témata, jste vedeni k prezentaci svých názorů a představ, v ideálním případě po celou lekci česky nepromluvíte.

Ke komunikativní metodě patří i neformální atmosféra, široké spektrum doplňkových učebních pomůcek (zprávy z internetu, novin, audio a videotechnika) a v neposlední řadě snaha lektora nezahlcovat vás přemírou vysvětlení, ale vést vás tak, abyste se ke správnému řešení dobrali sami (tzv. „Aha efekt“ vychází ze zkušenosti, že to, nač přijdeme sami, si pamatujeme mnohem lépe než to, co nám někdo nadiktuje).

drilovou metodou se setkávají zejména studenti nižších ročníků středních škol a pak studenti, kteří sice mají širokou slovní zásobu, ale nedaří se jim v mluveném projevu aplikovat gramatická pravidla.
 
Na první poslech připomíná gramaticko-překladovou metodu tím, že lektor vysvětlí určitý gramatický jev a studenti ho hlasitě a společně opakují tak dlouho, až se stane součástí jejich podvědomí. Získají tak nový reflex a nemusí už přemýšlet o tom, jak něco říci, ale pouze o tom, co říci. Věty pak tvoříme zcela automaticky a nestane se, že bychom se uprostřed vyprávění zadrhli na tom, jaký čas by bylo na místě použít. Zároveň tak vstřebáváme nová slovíčka v celých větách a v souvislostech, nikoli izolovaně a bez kontextu. V kombinaci s komunikativní metodou jde o velice účinnou techniku učení se jazyka.

Tyto základní metody samozřejmě nejsou jediné.

Na začátku 80. let 20. století byla přímo v Brně vyvinuta netradiční výuková metoda čerpající z napodobování vývoje znalosti jazyka u malých dětí. Podle svého autora se jmenuje Nepustilova metoda a už o několik let po svém vzniku se ujala v Brně. Roku 1990 byla založena Nepustilova jazyková škola, která vyučuje pouze pomocí této metody a také školí lektory, kteří pak získají oprávnění ji ve svých lekcích používat.

Dětské osvojování jazyka se v zásadě skládá ze tří souběžných procesů; pasivního, aktivního a integračního. Pasivní proces leží v naslouchání a přijímání širokého spektra mluvené řeči, aktivní označuje bezstarostné dětské žvatlání opakující dokola totéž a budující tak podklady pro pozdější souvislé vyjadřování, integrační pojmenovává proces, při kterém dítě podvědomě vstřebává gramatiku mateřského jazyka.

U starších studentů (dospělých a dospívajících) Nepustilova metoda využívá již rozvinutého logického myšlení, které dokáže velice zkrátit podvědomé mapování gramatiky a aktivním drilem urychlit přenos gramatických struktur z vědomí do podvědomí. Dalším krokem je četba množství originálních textů, která zajistí rozšíření slovní zásoby bez nutnosti biflování izolovaných slovíček a poskytne náměty pro hojnou konverzaci.

Na principu řízené, zato neustálé konverzace je založena Callanova metoda, se kterou se setkáme i v českých jazykovkách. Její základní strukturou je řada otázek a dlouhých odpovědí. Lektor vždy vysvětlí nové gramatické jevy a nová slovíčka a pak klade otázky, které toto učivo obsahují. Studentům přitom s odpověďmi pomáhá, dokud nedokážou reagovat samostatně.

Důležitým aspektem je rychlost: lektor jednak rychle mluví, jednak vyžaduje rychlé odpovědi i od studentů (nedostanete tak možnost příliš hloubat nad odpovědí a naučíte se reagovat stejně automaticky jako v češtině).

Stejně jako komunikační, tak i Callanova metoda vychází z názoru, že je lepší mluvit špatně než vůbec, a pomáhá odbourat zbytečný a všechny pokroky účinně brzdící ostych promluvit jazykem, který dokonale neovládám.

Skoro tři čtvrtiny celé lekce zabere opakování si osvojeného materiálů, zbývající čas je věnován čtení a psaní diktátů. Příjemným aspektem této metody je důsledná absence domácích úkolů – předpokládá se, že vše podstatné se student dozví a také naučí přímo v hodině.

Pro moderní výuku jazyků si prohlédněte webové stránky jazykové školy Bohemia Institut, Akcent, London institute a Jazykové centrum Laurus.

Informace čerpány z http://www.jazyky-pechova.cz/, http://www.njs.cz/ a http://www.jazyky.com.

Přidáno: 10.04.2012, Zdroj: Vzdělání.CZ Autor: Tereza Dědinová

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si