Mladí lidé – problém nebo příležitost?

MŠMT ČR

Mladí lidé tvoří téměř čtvrtinu obyvatel České republiky, a proto se investice do této cílové skupiny vyplatí. Dnes se z iniciativy odboru pro mládež MŠMT konal v Praze workshop s názvem „Mladí lidé – problém nebo příležitost“. Cílem této akce bylo představit účastníkům (reprezentantům samospráv, neziskových organizací a státní správy) možnosti zapojení do politiky mládeže v České republice. Tyto možnosti vychází z akčního plánu Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže pro příští dva roky, tedy 2012-2013.

"Naším cílem je spolupráce na všech tématech Koncepce s ostatními ministerstvy, s kraji i s neziskovými organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží. Důležité je, aby všechna témata související s mládeží byla řešena meziresortně a ne odděleně na jednotlivých ministerstvech či krajích, protože čím více budeme investovat do mladých lidí dnes, tím méně problémů budeme řešit v budoucnosti," říká ředitel odboru Michal Urban a dodává: "Mladých lidí ve věku 13-30 let je přibližně 2,4 milionu, což je 23 % všech obyvatel ČR. Je tedy důležité, abychom potřeby mladých lidí vnímali a spolu s nimi je řešili."

Při sestavování akčního plánu Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže pro příští dva roky 2012-2013 vycházel odbor pro mládež MŠMT z evropského kontextu, výsledků výzkumů zaměřených na děti a mládež a široké konzultace s odbornou veřejností.   

Z analýzy stávající politiky mládeže v České republice vyplynuly následující silné a slabé stránky:

Silné stránky národní politiky dětí a mládeže v České republice:

  • Samotná implementační struktura naplňování Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže 2007 – 2013 založená na práci interní pracovní skupiny pro plnění aktuálních úkolů spojených s Koncepcí, stálé pracovní meziresortní skupiny k vyhodnocování a tvorbě akčních plánů Koncepce a v neposlední řadě také na fungování Komory mládeže, poradního orgánu ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro otázky politiky dětí a mládeže.
  • Oblast dobrovolnictví. Česká republika předsedá expertní skupině Evropské komise pro příhraniční mobilitu mladých dobrovolníků a je považována Evropskou komisí za členský stát, který nejlépe naplňuje „Doporučení o mobilitě mladých dobrovolníků napříč Evropou“.
  • Podpora talentů, tvořivosti a přístupu mladých lidí ke kultuře. Česká republika má velmi dobře vypracovaný systém podpory talentovaných dětí a mládeže prostřednictvím sítě soutěží od školních až po celonárodní soutěžní kola, systémových projektů podporujících talenty, a v neposlední řadě také činností sítě středisek volného času. Talentcentrum při Národním institutu dětí a mládeže zajišťuje institucionální udržitelnost podpory talentů.
  • Vzdělávací mobilita. Dobře fungující národní agentury NAEP a ČNA Mládež pro implementaci EU programů celoživotního učení a Mládež v akci; úzce zaměřené mezivládní dohody; dále efektivní působení Fulbrightovy komise, program

Slabé stránky národní politiky dětí a mládeže v České republice:

  • Oblast zaměstnanosti mládeže. MŠMT se může podílet na podpoře zaměstnanosti mládeže pouze nepřímo vytvářením podmínek pro rozvoj klíčových kompetencí mladých lidí usnadňujících jejich vstup na trh práce prostřednictvím formálního, neformálního a zájmového vzdělávání a úsilím o uznávání výsledků neformálního vzdělávání zaměstnavateli.
  • Participace mládeže. Příčinou je přetrvávající nezájem mladých lidí o věci veřejné a o zapojení se do rozhodovacích procesů (opětovně potvrdil výzkum k participaci mládeže v rámci projektu Klíče pro život z roku 2010). V České republice je dobře rozvinut systém fungování školních a dětských parlamentů, lze vykázat i zapojení mladých lidí do komunitního plánování. Přestože existují webové portály mapující možnosti zapojení mladých lidí do participativních procesů a je dobře rozvinuta síť informačních center pro mládež, přetrvává nedostatečné zapojení české mládeže do moderních forem participace.


Témata Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže pro období 2007-2013

Mládež a Evropa
Mládež, volný čas a životní styl
Mládež, vzdělání a výchova
Mládež, zaměstnanost a zaměstnatelnost
Ochrana práv dětí a mládeže
Participace mladé generace
Výzkumy o mládeži
Dobrovolnictví
Mezinárodní spolupráce
Mládež z národnostních menšin
Mládež a bydlení
Mládež a kultura
Mládež a média
Mládež a rodinná politika
Mládež a zdraví
Mládež a životní prostředí
Mládež, prevence rizikového chování, sociální integrace
Neformální vzdělávání v oblasti dětí a mládeže

Přidáno: 27.04.2012, Zdroj: MŠMT ČR

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si