Ministr Dobeš předal vynikajícím pedagogům Medaile MŠMT

MŠMT ČR

Praha, 28. března 2012 – Pedagogové oceněni za vynikající či dlouhodobě vynikající práci dnes obdrželi Medaile MŠMT. Předal jim je ministr školství, mládeže a tělovýchovy Josef Dobeš.

Ve Velkém zrcadlovém sále MŠM dnes převzalo Medaile 2. stupně – za vynikající pedagogickou činnost sedmnáct pedagogů. Medaile 1. stupně – za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost obdrželo 19 pedagogů, z toho jednu in memoriam.

Medaile MŠMT je oceněním významné pedagogické, výchovné, vědecké nebo umělecké práce, dlouhodobého a vynikajícího působení v resortu školství nebo mimořádně záslužného činu při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice.

Medaile uděluje ministr školství, mládeže a tělovýchovy každoročně u příležitosti Dne učitelů 28. března. Medaile je nejvyšším resortním oceněním a uděluje se od roku 1997.

Seznam všech oceněných:

Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. stupně - za vynikající pedagogickou činnost:

1. Věra Čejková

ZUŠ J.B.Foerstera, Jičín

inovativní přístup k výuce uměleckých předmětů, a to i při výuce dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, letos oslaví významné životní jubileum

2. Mgr. Miroslav Dočkal

SŠ technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice
úspěšné manažerské a ekonomické vedení školy, zvyšování kvality vzdělávání v technických oborech

3. PhDr. Helena Gajdušková

Masarykova veřejná knihovna, Vsetín
knihovnice Masarykovy veřejné knihovny - významný přínos k rozvoji čtenářské gramotnosti dětí a mládeže od mateřských po střední školy a realizace mnoha dalších kulturních aktivit zaměřených na volný čas dětí a mládeže

4. PaedDr. Petr Hájek

Hotelová škola Hradec Králové
zlepšování podmínek středoškolského odborného vzdělávání v obl. cestovního ruchu, letos oslaví významné životní jubileum

5. Kateřina Havlíčková

zásluhu o rozvoj vzdělávacích programů a komplexní péče o mimořádně nadané děti v ČR, zakladatelka a manažerka Gymnázia Mensa a Dětské mensy zaměřené na pomoc rodičům a školám vzdělávajícím nadané děti
Medaili převezme p. Tomáš Blumenstein, předseda Mensy ČR

6. Vlasta Křišťanová

Střední průmyslová škola, Praha 9
vynikající pedagog. činnost v oblasti volnočasových aktivit, obětavá a uznávaná cvičitelka SK Prosek a organizátorka mnoha akcí pro děti předškolního a mladšího školního věku

7. PhDr. Zdeňka Kutínová

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec
úspěšné manažerské a ekonomické vedení školy, iniciovala zapojení školy do regionálních, celostát. i mezinár. projektů, aktivní členka odborných komisí a asociací

8. Mgr. Zuzana Malá

ZŠ Moskevská, Kladno
úspěšné manažerské a ekonomické vedení školy, spolu se svými kolegy vybudovala jednu z nejprestižnějších základních škol v Kladně

9. Ing. Vladimír Němec

Diagnostický ústav, Praha 2
zakladatel terapeutických programů pro práci s dětmi v tomto ústavu, erudovaný odborník a pro kolegy nezištný rádce

10. PaedDr. Marie Salajková

Střední prům. škola dopravní, Praha
úspěšné manažerské a ekonomické vedení školy, inicioval zapojení školy do mezinárodních projektů, ve školství 33 let

11. Ing. Jan Staněk

Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy, Hluboká n/Vltavou
úspěšné manažerské a ekonomické vedení školy, úspěšné zapojení školy do mezinárodních projektů, dlouhodobě se podílí na zkvalitňování profesní přípravy absolventů školy, letos oslaví významné životní jubileum

12. Bc. Jan Šindelář

SPŠ automobilní a technická, České Budějovice
úspěšné manažerské a ekonomické vedení školy s vizí vybudování regionálního centra v oborech autoopravárenství, dopravy a strojírenství, zásluhu na integraci žáků se speciál. vzdělávacími potřebami, v letošním roce oslaví významné životní jubileum

13. Ing. Václav Šrámek

Školní rybářství, Protivín
zasloužil se o spolupráci na regionálních i mezinárodních projektech, erudovaný odborník oddaný rybářské profesi, pro kterou už nadchl několik generací svých žáků

14. Mgr. Kateřina Šteklová

Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n/Labem
zásluhy o kvalitní přípravu budoucích učitelů, erudovaná odbornice v oboru anglistiky, vstřícný a přátelský přístup ke studentům

15. Mgr. Miloš Vršecký

ZŠ Martina Luthera, Plzeň
úspěšný učitel a manažer, který se zaměřil nejen na talentované a sportovně nadané děti, ale věnuje se i integraci hendikepovaných dětí, choreograf a organizátor folklorních festivalů, úspěšně propojuju vzdělávání mladé generace s kulturou a uměním

16. PaedDr. Jan Vymětal

Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická, Vsetín
úspěšný manažer, jeden z prvních koordinátorů mezinárodního programu Comenius, úspěšně využívá evropské vzdělávací programy k podpoře profesního vzdělávání ve Zlínském kraji

17. Weitz Norbert

Biskupské gymnázium, Cáchy, SRN
spisovatel a překladatel, který se aktivně angažuje ve prospěch rozvoje
česko-německých vztahů a vzájemných výchovně vzdělávacích projektů,
organizátor mnoha studentských výměn a kulturních akcí

Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. stupně – za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost:

1. Mgr. Pavel Böhm

Gymnázium Havířov-Město
významný podíl na vytváření ŠVP, inovativní přístup k výuce matematiky, 37 let pedagog. praxe

2. Akad. Sochař Jiří Dostál

Střední uměleckoprům. škola a VOŠ, Jablonec n/Nisou
celoživotní vynikající pedagog. a uměleckou činnost, úspěšné manažerské vedení školy, inicioval vznik nových studijních oborů

3. Mgr. Zdeněk Gajdušek ocenění IN MEMORIAM

celoživotní vynikající pedagog. činnost v oblasti speciálního školství, zkvalitňování podmínek výchovy a vzdělávání hendikepovaných dětí a mládeže
Medaili převezme: vnuk p. Michal Strak

4. Mgr. et Bc. Jaromír Hladký

Základní škola J.K.Tyla a MŠ, Písek
dlouholetý učitel a ředitel několika vesnických škol, zakladatel úspěšného školního časopisu, podílí se na přípravě kolegů-učitelů na Pedagog. fakultě UK

5. Mgr. Věra Kosinová

MŠ, ZŠ a praktická škola Daneta, Hradec Králové
zřizovatelka školy s 20 letou tradicí, má významný podíl na vzdělávání a komplexní péči o těžce postižené děti a mládež a děti a mládež s kombinovanými vadami, nezištně poskytuje odbornou podporu rodinám těchto dětí

6. PaedDr. Hana Králová

v důchodu, poslední působiště: Masarykova základní škola, Zruč-Senec
erudovaná a vstřícná pedagožka, poskytující nezištnou odborná pomoc začínajícím kolegům, jedna ze zakladatelek Centra školského managementu Pedagog. fakulty UK

7. Ing. Vratislav Kšica

Integrovaná střední škola automobilní, Brno
oceňovaný oborník, autor a spoluautor RVP a ŠVP a učebnic, inovativní přístup k výuce oboru, externí učitel MU a aktivní účastník mnoha aktivit souvisejících s jeho odborností, v letošním roce odchází do důchodu

8. Alena Kutinová

ZŠ a MŠ Petrovice
dlouholetou vynikající pedagog. činnost ve funkci vychovatelky školní družiny, oblíbená dětmi i rodiči, dodnes organizátorkou mnohých volnočasových aktivit, ve školství od r. 1967
Medaili převezme ředitel školy Mgr. Jan František Teister

9. Ohler Fritz

Technopolis Forschungs-und Beratungsgesellschaft, Vídeň, Rakousko
za mimořádné zásluhy při zajišťování a zlepšování podmínek pro výzkum, vývoj, výchovu a vzdělávání v České republice

10. Bc. Hana Paterková

MŠ Eliška, Opava
dlouhodobou vynikající pedagog. činnost ve prospěch dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, má zásluhu na integraci dětí s těžkým zdravotním postižením mezi méně hendikepované, ve školství 39 let

11. Mgr. Libuše Plášková

SŠ gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek
jedna z nejvýraznějších pedagogických osobností v kraji, škola pod jejím vedením se stala významným vzdělávacím centrem, ve školství 41 let

12. PaedDr. Růžena Preissová

Gymnázium Jižní Město (GJM), Praha 4
zásluhy o zlepšování podmínek středoškolského vzdělávání, zakladatelka GJM, autorka dodnes moderních učebních plánů, stále aktivní vyučující – v letošním roce oslaví 50 let působení ve školství

13. Mgr. Jarmila Rojková

ZŠ Ostrava-Radvanice
dlouholetou vynikající pedagog. činnost ve prospěch dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, autorka koncepce vzdělávání dětí ohrožených sociálním a jiným vyloučením, ve školství 42 let

14. Mgr. Dagmar Ryčlová

ZŠ, MŠ a ZUŠ Jesenice
erudovaná odbornice a oblíbená učitelka i vstřícná kolegyně, aktivně se podílela na zlepšování vzdělávacích podmínek českého školství, ačkoliv letos oslaví významné životní jubileum, dodnes aktivně působí ve školství

15. PaedDr. Vladimír Šimíček

SŠ informatiky a spojů, Brno
zásluhy v oblasti rozvoje odborného vzdělávání, zasloužil se ozapojení školy do mnoha regionálních i mezinárodních projektů

16. Ing. Miroslav Školoudík

Střední škola – Centrum odb. přípravy technické, Kroměříž
zásluhy o rozvoj školství ve městě i celém kraji, účast v mezinár. projektech, uznávaný pedagog odborného školství i v celorepublikovém měřítku, 36 let ve školství

17. Doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D.

Katedra speciální pedagogiky, Pedagog. fakulty UK
dlouholetou vynikající pedagog. činnost věnovanou integraci Romů a realizaci ústavní a ochranné výchovy v etopedických zařízeních, úspěšné propojování teorie s praxí

18. Mgr. Marcela Uhrová

ZUŠ Otakara Ševčíka, Písek
dlouhodobou vynikající pedagog. činnost v oblasti výtvarné výchovy, erudovaná a oblíbená učitelka, jejíž žáci se pravidelně umísťují na mezinárodních výtvarných soutěžích na předních místech, intenzivně se věnuje také postiženým dětem, 50 let ve školství

19. Doc. RNDr. Petr Zbořil, CSc.

Ústav biochemie Přírodověd. fakulty MU, Brno
dlouhodobě se podílí na tvorbě a inovaci studijních programů biochemie, věnuje se vzdělávání hendikepovaných studentů i studentům „třetího věku“, letos oslaví významné životní jubileum

Přidáno: 28.03.2012, Zdroj: MŠMT ČR

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.