Ministerstvo školství vyhlašuje výzvu pro pražské vysoké školy na podporu výzkumu a vývoje z evropských peněz

MŠMT ČRMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy dnes vyhlásilo výzvu k předkládání projektových žádostí, které umožní pražským veřejným vysokým školám získat prostředky z evropských strukturálních fondů na podporu výzkumu a vývoje v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Pro předkládané projekty jsou připraveny 2 miliardy korun.

Ačkoliv území hlavního města nespadá mezi regiony podporované z evropských Strukturálních fondů, je Praha vzdělávacím centrem nadregionálního významu s přínosem pro celou Českou republiku[1].

V rámci OP VaVpI je výzva pro pražské veřejné vysoké školy specifická a její parametry byly konzultovány jak se zástupci předpokládaných příjemců v rámci dvou seminářů, na které byli pozváni rektoři příslušných vysokých škol, tak se zástupci mimopražských vysokých škol a odbornou veřejností. Jednání o výjimce z pravidel Společenství probíhala rovněž na půdě Evropské komise. Ministerstvu školství se po sérii několika jednání podařilo sladit oprávněné zájmy všech stran, z nichž budou jednoznačně profitovat pražské VŠ. Projekty se žádostí o dotační prostředky z OP VaVpI budou moci předkládat od 1. listopadu tohoto roku, proces hodnocení  v rámci odborných komisí pak proběhne v období ledna a února 2014.

„Výzvu v programu Výzkum a vývoj pro inovace se podařilo prosadit s argumentací, že pražské vysoké školy vychovávají absolventy i pro ostatní regiony. Evropská komise tedy přistoupila na podobnou logiku, podle níž je konstruováno rozpočtové určení daní v České republice. Alespoň částečně se tím vyrovnává pozice pražských a mimopražských vysokých škol v získávání prostředků z fondů Evropské unie. Pražské vysoké školy a výzkumné ústavy v tomto programovacím období mohly žádat z operačního programu Praha - konkurenceschopnost za méně výhodných podmínek. V budoucím programovacím období bychom chtěli mít pro pražské i mimopražské vysoké školy jeden operační program,“ sdělil ke spouštěné výzvě ministr školství Dalibor Štys.

Prostřednictvím této výzvy na podporu infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem budou financovány projekty jak se stavebními, tak i s nestavebními investicemi, především v oblasti přístrojového a strojového vybavení. Konkrétně bude podpora směřovat do budování nových laboratoří a nákupu laboratorní techniky, budování učeben pro výuku, do modernizace a rozšíření knihoven, ale například i do opláštění a rekonstrukce budov.

Minimální výše tzv. způsobilých výdajů na realizaci projektu je 20 mil. Kč. Maximální výše celkových nákladů na projekt je pak 1,1 mld. Kč (tj. celkové náklady projektu nesmí v žádném případě přesáhnout ekvivalent 50 milionů EUR v Kč dle platného kurzového přepočtu). Projekty musí být zrealizovány nejpozději do 31. 12. 2015.

V rámci dotační podpory budou preferovány technické a přírodovědné obory (v souladu s cíli Prioritní osy 4 OP VaVpI), nicméně v rámci této výzvy bude s ohledem na roli netechnických inovací umožněna podpora všech pražských vysokých škol, které realizují inovativní transfery znalostí a technologií.

Významnou změnou je financování projektů pražských vysokých škol, které budou hrazeny z evropských peněz z 68 procent[2]. Zbylých 32 procent bude kryto z jiných zdrojů. Standardně jsou rámci stávajících pravidel EU mimopražské projekty z evropských fondů dotovány z 85 procent. 

[1] Dle statistik MŠMT studuje 33,8 % vysokoškolských studentů na pražských veřejných vysokých školách, přestože v hlavním městě žije pouze 11,8 % obyvatel ČR.

[2] Z této částky budou tvořit 85 % prostředky Evropského fondu pro regionální rozvoj a 15 % národní veřejné zdroje.


Text Výzvy pro pražské veřejné vysoké školy najdete na webu MŠMT www.msmt.cz nebo na webu OP VaVpI www.opvavpi.cz.


 

 

Přidáno: 30.09.2013, Zdroj: MŠMT ČR

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.