Konference k problematice evropského patentu a patentu Společenství

Metropolitní univerzita Praha - logo

Praha, 4. června 2009 - Metropolitní univerzita Praha ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví a Asociací prostředníků a rozhodců ve věcech duševního vlastnictví pořádá dne 11. června „Konferenci k problematice evropského patentu a patentu Společenství“. Na konferenci vystoupí přední odborníci v oblasti evropského patentového práva. Konference se koná od 10:00 v budově univerzity na Žižkově v Prokopově ul. č. 16/100.

Vývojem v oblasti evropského patentu a patentu Společenství se bude zabývat Ing. Karel Čada. Ve své úvaze se vrátí do roku 1999, kdy z podnětu francouzské vlády byla svolána mezivládní konference o reformě evropského patentového systému s cílem podpořit jeho modernizaci. Na jednání bylo zastoupeno 19 států evropské patentové organizace, byla přijata řada opatření, vytýčeny úkoly pro zlepšení stávajícího stavu, především v oblasti zkrácení udělovacího řízení, harmonizace rozhodování sporů aj. Tato konference odstartovala reformu evropského patentového systému. Na dalších jednáních byly řešeny otázky překladů evropských patentů, otázky biotechnologických vynálezů, počítačových programů aj. Významné místo při zavádění jednotného patentu Společenství měl tzv. Lisabonský proces, který byl rozpracován v letech 2003 a 2004. V další části své přednášky se Ing. Čada bude zabývat soudním systémem, uvede některé praktické příklady soudních sporů. Nastíní i další aktuální problémy patentového systému, např. jeho zjednodušení, vyšší stupeň mezinárodní harmonizace aj.

V dalším příspěvku se Ing. Emil Jenerál zaměří na změny v Úmluvě o udělování evropských patentů. První revizní konference v r.1991 se zabývala prodloužením doby platnosti evropského patentu v případech, kdy je uvedení patentovaného výrobku na trh podmíněno předchozím souhlasem příslušných orgánů. Další revizní konference se uskutečnila v r. 2000. Řešily se zde např. otázky staršího práva patentových přihlášek, překladů, uplatňování práva přednosti, provádění rešerší aj. Následovat budou rozhodnutí Velkého stížnostního senátu a vybrané žádosti o revizi rozhodnutí technického stížnostního senátu s komentářem autora přednášky. Budou citována některá vybraná rozhodnutí Správní rady EPO z r. 2008 o změnách prováděcího předpisu, týkající se např. evropské rozdělené přihlášky, přihlašovacích a rešeršních poplatků.

Ing. Josef Smola, patentový zástupce, nazval svůj referát Londýnská dohoda a její vliv na vývoj v oblasti právní ochrany průmyslového vlastnictví. Zabývá se jazykovými otázkami (cituje nejdůležitější části Londýnské dohody) a jejich důsledky a zmiňuje i problematiku překladů evropských patentů.

O dopadech patentu Společenství bude hovořit prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. Ve svém příspěvku se vrátí ke vzniku patentu Společenství, rozebere cíle, jichž mělo být patentem Společenství dosaženo a zamyslí se i nad finančními náklady na patentovou ochranu. Zvýšený počet patentů Společenství si vyžádá i zvýšení kapacit na boj proti padělkům a napodobeninám. Dále autor bude řešit otázky poplatků, jejich distribuci, vrátí se k problematice překladů a v závěru svého příspěvku poukáže na některé kladné i negativní aspekty dopadu patentu Společenství.

Ivana Pelikánová, pracovnice Patentservisu, poukáže na praktické zkušenosti s přihlašováním a řízením o evropském patentu. Podá vlastně praktický návod, jak probíhá přihlašování a řízení o přihlášce evropského patentu, i prostřednictvím internetu. Svůj praktický výklad doplní o návod k vypracování rešeršní zprávy, jak probíhá průzkumové a udělovací řízení. Uvede i výši poplatků za podání evropské přihlášky, za udělení, za provedení průzkumu, platné od 1. 4. 2009.

Jak průběh samotné konference, tak i vydaný sborník,  se jistě stanou přínosem, nejen pro posluchače MUP, ale i pro ostatní pracovníky v oblasti průmyslového vlastnictví.

Další podrobnosti týkající se organizace konference naleznete na www.mup.cz.


Kontaktní osoba:
Mgr. Karel Špindler
tajemník katedry průmyslového vlastnictví
tel.: 724 137 667
email: spindler@mup.cz

Přidáno: 04.06.2009, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.