I Vy studujte technologii a řízení staveb

V posledních letech zaznamenáváme zvýšený zájem o studium zaměřené na výchovu odborníků v oblasti Technologie a řízení staveb. Souvisí to jistě i s rozvojem stavebnictví v ČR a expanzí stavebních firem do EU, což vyvolává silný zájem právě o takto nasměrované odborníky, které v současnosti vychovává Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Ústav ve stávající organizační a funkční podobě vznikl jako součást Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně v roce 1981 postupným vývojem a organizačními změnami z Ústavu výroby staveb, který byl ustaven již v roce 1953 na tehdejší Fakultě architektury a pozemního stavitelství. Prakticky po celou dobu existence byly i v současnosti jsou nosnou vědecko-výzkumnou i pedagogickou náplní právě technologické a řídící procesy v přípravě a realizaci staveb. Z pohledu historického je nutno technologické zaměření ve stavební oblasti hledat již v době vzniku stavebního oboru i samotné technické univerzity. Počátky Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně totiž sahají až před polovinu 19. století - koncem roku 1847 císař Ferdinand I. schválil zřízení K. k. Technische Lehranstalt - c. k. technické učiliště v Brně. A do roku 1899 se datuje zřízení C. k. české technické vysoké školy Františka Josefa v Brně císařem Františkem Josefem I. jejímž prvním oborem byla právě stavební fakulta - přednášky začaly v listopadu 1899.

Pedagogické zaměření Ústavu technologie, mechanizace a řízení staveb.
Pedagogická a vzdělávací činnost ústavu je zaměřena na stavebně-technologické procesy, na investorské a výrobní kalkulace staveb, na projektovou, předvýrobní a výrobní přípravu staveb včetně rekonstrukcí a modernizací, na využití stavebních strojů a mechanizace a na využití výpočetní techniky a informačních systémů v těchto činnostech. Dále na zabezpečení kvality výrobního procesu realizace staveb, na bezpečnost stavebních prací, na legislativu v přípravě a realizaci staveb a na ekologii stavební výroby.
Nedílnou součástí výuky jsou přednášky odborníků speciálních technologií a semináře se zástupci významných výrobních firem. Dále jsou to exkurze studentů na stavby, kde se seznamují s reálným procesem výstavby. Studenti se aktivně podílejí na tvorbě foto a video dokumentací vybraných technologických procesů konkrétních staveb. Učí se využívat tuto techniku pro dokumentaci výstavby a pro odhalování technologických nedostatků, vad a poruch a pracovní technologické nekázně. Mají k dispozici příslušné HW i SW vybavení, včetně termokamery umožňující průzkumnou a dokumentační činnost v oblasti tepelných mostů a vad zateplování. Ústav má vlastní počítačovou laboratoř se speciálním programovým vybavením, s nímž se studenti seznamují v přednáškovém procesu a které využívají při zpracování semestrálních a diplomových, případně doktorských prací.

Mezi hlavní přednášené předměty patří:
- Technologie stavebních procesů,
- Realizace staveb,
- Stavebně-technologické projektování a příprava staveb,- Řízení stavebních výroby,
- Programové aplikace a využití výpočetní techniky,
- Stavební stroje a mechanizace při výstavbě,
- Rekonstrukce a modernizace staveb,
- Stavební legislativa a bezpečnost práce.

Profil a uplatnění absolventa:
- řídící pracovník realizace staveb,
- střední a vrcholový manažer projekčních a realizačních stavebních firem,
- projektant stavebně-technologických projektů,
- technolog předvýrobní přípravy a realizace,
- pracovník v investiční výstavbě,
- odborník ve státní správě a místní samosprávě.

Studijní programy.
Fakulta stavební nabízí v současnosti celou řadu studijních programů, ze kterých si zájemci o studium mohou při vstupu na fakultu nebo v průběhu studia vybrat. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb zajišťuje výuku v zaměření Technologie a řízení staveb bakalářského a magisterského studijního oboru Pozemní stavby. Ústav je zároveň i školícím pracovištěm doktorského studia oboru Pozemní stavitelství s formou prezenční a kombinovanou, které je ukončeno udělením akademického titulu doktor. Dále zajišťuje výuku vybraných odborných předmětů realizace staveb v rámci celoživotního vzdělávání a projektu Univerzity třetího věku na VUT v Brně. Úplné informace o studiu jsou na webové stránce Fakulty stavební VUT v Brně:
http://www.fce.vutbr.cz/studium/programy/programy.asp nebo http://www.fce.vutbr.cz/studium/.

Vědecko-výzkumné zaměření Ústavu technologie, mechanizace a řízení staveb.
Výzkum a rozvoj stavebně-technologických procesů se zaměřením na:
- analýzu výrobních procesů včetně klasifikace vad a poruch,
- zkoumání zákonitostí jevů a procesů probíhajících při realizace stavby,
- tvorbu hypotéz pro přípravu a provádění staveb
- změny pracovního procesu v souvislosti s nástupem nových technologií,
- projektové řízení v přípravě i ve stavební výrobě,
- rozvoj automatizace a využití výpočetní techniky,
- řízení rizik v technologii staveb,
- zkoumání vlivů působících na jakost stavební výroby,
- provádění staveb s ohledem na úsporu energií a ekologii, vč. využití obnovitelných zdrojů.

Účast na vědecko-výzkumných úkolech a záměrech.
* Grantový úkol GAČR č. 103/93/0188 „Vývoj optimálních technologií pro modernizaci a rekonstrukci budov“ - úkol ukončen..
* Grantový úkolu GAČR č. 103/98/0749 „Expertní systémy při řízení technologických procesů výroby cementu“ - úkol ukončen..
* Grantový úkol MPO ČR S2-10 „Regenerace panelových domů“ - úkol ukončen.
* Výzkumný záměr MSM 261100007 „Navrhování staticky a dynamicky namáhaných stavebních konstrukcí“ - úkol ukončen..
* Rozvojový program MŠMT - RA 995000104 - „Podpora realizace struktury a modulární skladby studijních programů VUT - Nová koncepce výuky Technologie staveb“ - příprava náplně nového studijního oboru - úkol probíhá.
* Rozvojový projekt MŠMT - CŽV: RD 994001307 „Systém celoživotního vzdělávání ve stavebnictví a veřejné správě“ - úkol probíhá.

Pro rok 2006 jsou připraveny úkoly:
* Evropské Sociální Fondy - Opatření 3.2, - projekt Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů „Modernizace výuky na FAST VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů“.
* Výzkumný záměr oboru Pozemní stavby - „Využití obnovitelných zdrojů ve výstavbě budov“, dílčí část TST „Analýza vlivu technologie využití obnovitelných zdrojů ve výstavbě“.
* Výzkumné centrum - spoluúčast na připraveném projektu oboru Pozemních staveb - „Kvalita vnitřního prostředí budov“.
* Výzkumný úkol - „Analýza vzniku trhlin a jejich zabezpečení na povrchových úpravách konstrukcí“.

Z významných činností pořádaných v uplynulých měsících.
* Pracovní setkání zástupců z Institut für interdisziplinäres Bauprozessmanagement, Technische Universität Wien a Ústavu technologie, mechanizace a řízení staveb, FAST - VUT v Brně.
* Celoroční provoz „Poradenského střediska“ na Národním stavebním centru EDEN 3000.
* Organizace mezinárodního semináře „Alternativní vytápění v Klosterneuburgu“.
* Organizace mezinárodního semináře „Řešení inteligentního obvodového pláště a záložní energetické zdroje“.
* Organizace mezinárodního semináře „ Most Apollo“.
* Organizace mezinárodních konferencí „Technologie staveb Vídeňských architektů v Brně“ a „Technologie staveb meziválečné architektury v Brně“.

Nabídka služeb poskytovaných ústavem veřejnosti.
* Stavebně-technologické projektování pro stavební firmy a investory.
* Posudková činnost zajišťovaná autorizovanými inženýry v oboru Pozemní stavby a v oboru Geotechnika.
* Pravidelná a krátkodobá školení, kurzy, přednášky a semináře (např. v rámci vzdělávacího procesu ČKAIT nebo pro systém Celoživotního vzdělávání):
pro stavbyvedoucí a mistry
pro investorské organizace, státní správu a stavební firmy
* Technický dozor investora při realizaci stavby, inženýrská činnost a dozor v průběhu výstavby.
* Odborné posuzování, poradenství a konzultace při identifikaci vad a poruch stavebních konstrukcí, tepelně-isolačních konstrukcí, včetně průzkumů objektů, při zpracování stavebně - technologických postupů a projektů (včetně návazností na specifické vlastnosti použitých materiálů), při zpracování nabídek a jejich vyhodnocování, při částečné i komplexní přípravě staveb, při modelaci stavebních zakázek s respektováním termínových i finančních vazeb a závazků, při posouzení časových, kvalitativních a finančních potřeb, zpracování výkazů výměr a rozpočtů..
* Poradenství při navrhování nových, progresivních, nebezpečných nebo neobvyklých technologií.
* Dokumentační práce pomocí videokamery a digitálních fotoaparátů.

Spolupráce a kooperace se zahraničními partnery.
Výměnné přednášky odborníků na vyžádaná témata v rámci výuky a na mezinárodních konferencích. Výměnné stáže studentů a doktorandů. Publikační činnost, vč. mezinárodních učebnic v oboru Technologie a realizace staveb.
* Universitní institut technologie 1, University Joseph Fourier de Grenoble.
* The University of Newcastle, University Drive.
* TU Wien, Institut für interdisziplinäres Bauprozessmanagement.
* Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra technológie staveb.
* Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, Katedra technologie staveb a stavebných látok.

Spolupráce s významnými stavebními firmami.
Stavební geologie - GEOTECHNIKA, a. s.
Moravská stavební - INVEST a.s.
Unistav a.s.
Zlínstav a.s., Zlín
Stavos Brno a.s.
COLAS CZ a.s.
Skanska CZ region Brno s.r.o.
Stavební společnost Tocháček s.r.o.
Metrostav a.s.
ŽS Brno, a.s.
BOVIS CZECH REPUBLIC a.s.
Průmstav Brno, a.s.
Národní stavební centrum (EDEN 3000), SPS-service, s.r.o.

******************
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb
Adresa: Veveří 331/95, 602 00 Brno
Vedoucí ústavu: Ing. Vít Motyčka, CSc.
Telefon: 541147978, 541147966
E-mail: 2490@fce.vutbr.cz; balabanova.i@fce.vutbr.cz

Přidáno: 13.03.2006, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.