Firmy šetří, pomáhá jim v tom jazykový audit

(Praha, 6. 9. 2010) – Zatímco motory německé ekonomiky se začínají rozehřívat, české hospodářství dosud stagnuje. Tuzemské firmy šetří. Mimo jiné se to odrazilo i na firemním jazykovém vzdělávání, které v tučných letech patřilo k oblíbeným benefitům pro zaměstnance. Do popředí se tak stále ve větší míře dostává jazykový audit.

Ten jednoduše řečeno prozkoumá úroveň znalostí pracovníků, do nichž se firmám vyplatí za jazykové vzdělání investovat. Nejčastěji jde o odborníky v určitém oboru, jejichž jazykové vybavení není na takové úrovni, jaké by zaměstnavatel potřeboval. Právě jazykový audit pomůže odhalit slabiny a nasměruje výuku tak, aby kurz, na který firma zaměstnance vyšle, pro ni nebyl zbytečnou investicí a vyhozenými penězi.

„Některé firmy rozřadí zaměstnance dle výsledků vstupních testů do různých znalostních skupin, popřípadě se zaměstnanec sám přihlásí do skupiny na základě vlastního hodnocení. Nevýhodou tohoto systému je nedostatečná nebo přehnaná sebekritika. Na výuce se pak sejdou lidé, kteří mají diametrálně rozdílnou úroveň jazyka,“ popisuje nejčastější slabiny firemního vzdělávání ředitel jazykové agentury CEET a člen Asociace evropských lokalizačních agentur David Matuška. Pokud se sejde nevyrovnaná skupina, snižuje se účinnost výuky, ale především peněz vynaložených do vzdělání zaměstnanců.

Velké výhody za malé peníze

Jednoznačnou výhodou jazykového auditu je to, že úroveň znalostí neměří plošně, ale podle kompetencí. Je totiž zřejmé, že skladník k výkonu své funkce potřebuje jinou slovní zásobu a terminologii než například finanční ředitel nebo promotion manager. „A právě na to je jazykový audit zaměřen – měří odborné dovednosti v jednotlivých profesích,“ zdůrazňuje Jiří Šoltys ze společnosti CEET. Jazykový audit tak pomůže firmě i při výběru jazykové školy na základě zjištěných kritérií.

Cenová náročnost jazykového auditu se liší podle požadavků zadavatele. Záleží samozřejmě na firmě, která audit provádí, a na počtu zúčastněných zaměstnanců. „Pokud se průzkum jazykové úrovně týká třeba jen 30 osob, cena se pohybuje kolem 1 000 korun za zaměstnance,“ uzavírá Matuška.

Jazykový audit zahrnuje:

- stanovení optimálních úrovní jazykových kompetencí jednotlivých pracovníků ve spolupráci s HR oddělením
- písemné testy prověřující obecné a odborné jazykové kompetence
- řízený auditorský pohovor každého účastníka s kvalifikovaným a vyškoleným auditorem
- vyhodnocení písemného a ústního auditu podle Evropského jazykového rámce
- závěrečný report a doporučení metodických a didaktických cest, jak žádoucího stavu dosáhnout

Evropský jazykový rámec řadí jazykové znalosti na jednotlivé úrovně:

C2 - zkušený uživatel

Snadno rozumí prakticky všemu, co slyší nebo čte. Dokáže shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojů, rekonstruovat argumenty a vysvětlení a souvisle je prezentovat. Umí se vyjadřovat spontánně, velice plynule a přesně, přičemž rozlišuje jemnější významové odstíny i ve složitějších situacích.

C1- zkušený uživatel

Rozumí širokému okruhu náročných delších textů a dokáže rozpoznat skrytý význam. Umí se vyjadřovat plynule a spontánně, bez příliš zjevného hledání výrazů. Dokáže používat jazyk pružně a účinně pro společenské, studijní a pracovní účely. Umí vytvořit jasný, dobře členěný podrobný text o složitých tématech, prokázat uvědomělé užití zásad stavby textu, spojovacích výrazů a prostředků vyjadřujících vazby v textu.

B2 - samostatný uživatel

Rozumí hlavním myšlenkám složitých textů jak s konkrétními, tak abstraktními náměty, včetně odborné diskuse o oboru své specializace. Dokáže se dorozumět tak plynule a spontánně, že může uspokojivě vést běžný dialog s rodilými mluvčími bez většího úsilí na obou stranách. Umí sestavit jasný podrobný text o širokém okruhu témat, vysvětlit stanovisko k aktuálním problémům a uvést výhody a nevýhody různých možností.

B1 - samostatný uživatel

V hlavních rysech rozumí informacím o důvěrně známých věcech, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase apod., pokud jsou vyjádřeny zřetelným standardním způsobem. Umí se vypořádat s většinou situací, které mohou nastat při cestování na území, kde se daným jazykem hovoří. Umí vytvořit jednoduchý souvislý text o tématech, která dobře zná nebo která ho osobně zajímají. Dokáže popsat zážitky a události, sny, naděje a touhy a stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány.

A2 - uživatel základů jazyka

Rozumí větám a často užívaným výrazům týkajícím se každodenního života (například základní osobní údaje a informace o rodině, nakupování, místo, kde žije, zaměstnání). Dokáže komunikovat v jednoduchých, často se opakujících situacích, které vyžadují jednoduchou, přímou výměnu informací o důvěrně známých, často se opakujících záležitostech. Jednoduchým způsobem umí popsat své vzdělání, své nejbližší okolí a věci týkající se bezprostředních potřeb.

A1 - uživatel základů jazyka

Rozumí často užívaným každodenním výrazům a základním frázím umožňujícím mu uspokojovat základní životní potřeby a umí takové výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a jiné, umí se ptát na osobní údaje, jako například kde někdo žije, koho zná a co vlastní, a umí na podobné otázky odpovídat. Dokáže se jednoduše domluvit, pokud člověk, se kterým mluví, hovoří pomalu a zřetelně a je ochoten mu pomoci.

A0 - naprostý začátečník

Rozumí pouze několika nejznámějším slovům jazyka.

 

Přidáno: 07.09.2010, Zdroj: MŠMT ČR Autor: Kateřina Böhmová

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.