Deset let Vysoké školy hotelové v Praze

Vysoká škola hotelováVysoká škola hotelová v Praze (VŠH) oslaví letos jubileum - deset let činnosti. Její existence je spojena se založením První soukromé hotelové školy (PSHŠ), která zahájila činnost 1. 9. 1991. Tato střední škola má dnes více než 300 žáků, je úspěšná a působí jako výrazný komplement vysoké školy (praxe, spolupráce učitelů apod.). Výrazným mezníkem na cestě k vysoké škole bylo v roce 1995 zřízení vyšší odborné školy s tříletým studijním oborem „management hotelových služeb“.

Vysoká škola hotelováKvantitativní i kvalitativní zlom v rozvoji střední a posléze též vyšší a vysoké školy znamenal příchod na Prahu 8 (Svídnická 506) - získaná budova svým prostorovým uspořádáním velmi vyhovuje potřebám hotelové školy.

„Myšlenka založit VŠH se zrodila na základě vlastních zkušeností. Ve spolupráci s Vysokou školou hotelovou v Haagu byl připraven bakalářský studijní program „hotelnictví“. Po úspěšném akreditačním řízení a udělení státního souhlasu byla VŠH, jako jedna z prvních v ČR, založena k 1. 9. 1999 jako společnost s ručením omezeným. Škola získala akreditaci uvedeného studijního programu v prezenční (denní) a kombinované (obdoba dálkového studia) formě studia. Obvyklá obtížnost začátků byla výrazně eliminována zázemím, postupně budovaným střední a posléze též vyšší školou,“ uvedl doc. Ing. Miroslav Čertík, CSc., jednatel společnosti.

Pro kvalitní průběh vzdělávacího procesu bylo nezbytné investovat nemalé finanční prostředky do vybavenosti.

VSH 3Jednatel Miroslav Čertík dále popsal vnější prostředí školy. Podle něj dnešní počet vysokých škol je spíše než cokoliv jiného obrazem a odrazem konkurence uvnitř školství. Je příznačné, že značný nárůst škol se projevil více v oblasti cestovního ruchu, kde není nezbytná vysoká míra materiální vybavenosti. Ohromující počet škol, z nichž je podstatná část veřejnoprávních, vytváří soukromým školám tvrdé prostředí. Zájmem VŠH je pěstovat a rozvíjet takové obory studia, které jsou propojeny logickou osou: služby -> služby cestovního ruchu a jejich komplementy (dopravní segment, komunikační a ekonomické služby) -> hotelové a gastronomické služby.

K otázce školného se VŠH staví tak, že za školné poskytuje vzdělávací služby. Proces vzdělávání, podmínky pro výuku, pro následné studium i širší studentský život a společenské klima ve škole formuje tak, aby cestu ke vzdělání ulehčovaly, nikoliv však na úkor jeho kvality. Zjednodušeně řečeno: za školné jsou poskytovány profesionální služby, bez školného se nelze obejít, ale základním zájmem je co nejvyšší efektivnost prostředků na vzdělávání vynakládaných studenty resp. jejich rodiči či sponzory.

VSH 2Jaká je situace dnes, téměř po deseti letech od založení školy? Na VŠH studuje více než 2000 studentů v příznivých podmínkách. Budova je průběžně koncepčně přebudovávána, aby vyhovovala potřebám odborného vzdělávání a také rozvoji oboru. Rozvíjejí se bakalářské i magisterské obory studia, v tomto roce započal program MBA. Učitelský sbor se rozšiřuje o mladší pedagogické pracovníky. Jsou vydávány dva vědecké časopisy, radost má škola i ze studentského časopisu. I když chybí jakákoliv dotace, studenti mají k dispozici kvalitní a levné stravování.

Jednatel společnosti Miroslav Čertík je přesvědčen, že na VŠH vládne přátelská atmosféra mezi studenty a učiteli. Vždyť se navzájem potřebují!

VSH 1Škola připravuje k nadcházejícímu desátému výročí vzniku školy v září a říjnu 2009 slavnostní zasedání a další akce pro odbornou i širší veřejnost - ve spolupráci se studentským senátem a Spolkem absolventů také pro studenty. Budou vyznamenáni lidé, kteří se o vznik a rozvoj školy nejvíce zasloužili.

Další informace naleznete na internetových stránkách Vysoké školy hotelové www.vsh.cz.


Vysoká škola hotelová v Praze vznikla jako první specializovaná vysoká škola, zaměřená na oblast hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu. Akreditaci obdržela VŠH v červenci 1999 jako jedna ze tří prvních soukromých vysokých škol v České republice, akreditovaných na základě nového vysokoškolského zákona, a výuku zahájila již od akademického roku 1999/2000. Naším cílem je nabídnout zájemcům o práci v atraktivním oboru služeb vysoce profesionální přípravu, která jim umožní: pracovat ve středním a vrcholovém managementu hotelových řetězců a dalších zařízení, spojených s cestovním ruchem; podnikat v oboru hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu a zastávat manažerské pozice v řadě dalších oborů. Vysoká škola hotelová se brzy po svém vzniku zapojila do mezinárodních programů a snaží se rozšiřovat počet svých partnerů v rámci vysokoškolských institucí Evropské Unie i mimo ni. V současné době má VŠH 14 partnerských škol, se kterými si každoročně vyměňuje studenty i učitele v rámci programu Erasmus. Vedle toho má uzavřenou smlouvu na double degree s Southern New Hampshire University v USA a Jakutským institutem v Moskvě. Velmi těsné vztahy udržuje VŠH tradičně s kolegy ze Slovenska, konkrétně s Univerzitou Mateja Bela v Banské Bystrici a Hotelovou akademií v Piešťanech.

Přidáno: 05.05.2009, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.