Český pedagogický tezaurus

Slovo tezaurus pochází z latiny a původně znamenalo pokladnici, soubor bohatství. V jazykovědě se pojem tezaurus používá pro slovník obsahující veškerou slovní zásobu daného jazyka, také v informatice tezaurus znamená řízený a měnitelný slovník lexikálních jednotek z určité tematické oblasti založený na slovní zásobě jednoho jazyka.

Český pedagogický tezaurus je strukturovaný slovník odborných termínů/deskriptorů z pedagogiky a příbuzných společenskovědních oborů, které pedagogická knihovna používá k věcnému popisu obsahu zpracovávaných dokumentů a k jejich zpětnému vyhledávání v katalozích nebo databázích. Termíny jsou uspořádány abecedně a také systematicky do mikrotezaurů.

Český pedagogický tezaurus vznikl překladem anglické verze Evropského pedagogického tezauru a jeho doplněním o řadu dalších potřebných termínů, které odrážejí specifickou situaci a změny v české pedagogice a školství. Tezaurus je průběžně upravován a doplňován tak, aby odpovídal vývoji v oblasti výchovy a vzdělávání a měnícím se informačním potřebám, existuje jak v tištěné, tak i elektronické podobě.

Tezaurus se skládá ze dvou částí, z abecedního rejstříku a systematické části. V abecedním rejstříku jsou deskriptory opatřeny dalšími doplňujícími informacemi, u každého deskriptoru je uveden jeho anglický ekvivalent, u méně známých nebo nejednoznačných výrazů je připojena vysvětlující poznámka.Vedle deskriptorů jsou sem zařazeny i nedeskriptory, tj. synonyma nebo podobné termíny, které jsou odkázány na příslušný deskriptor pomocí vazby viz.

Systematická část tezauru obsahuje více než 30 tematických oddílů, tzv. mikrotezaurů, ve kterých jsou deskriptory hierarchicky uspořádány v tzv. stromové struktuře podle tematické příbuznosti a vzájemně provázány různými typy vazeb (nadřazenost a podřazenost, asociace, ekvivalence apod.). Termíny, které spolu obsahově souvisejí, ale vyskytují se v hierarchickém uspořádání na odlišných místech, jsou propojeny pomocí vazby viz též.

To vše umožňuje velmi přesný popis obsahu dokumentu i formulaci rešeršního dotazu a vyhledávání dokumentu na požadované téma. Pedagogický tezaurus je přímo propojen s katalogy a databázemi pedagogické knihovny.

Pedagogický tezaurus lze použít nejen k vyhledávání informací z katalogů a databází, ale může sloužit i k orientaci v české a anglické terminologii v oblasti výchovy a vzdělávání.

Novinky za březen 2013

Knihy (hlavní fond)
pedagogika
psychologie
ostatní společenskovědní obory

Sukova knihovna (literatura pro děti a mládež)
první čtení
první stupeň ZŠ
druhý stupeň ZŠ
naučná literatura
přečtěte si s dětmi

Články
z českých časopisů
ze zahraničních časopisů

Přidáno: 17.04.2013, Zdroj: Pedagogická knihovna J. A. Komenského

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si