Akreditace oboru hotelnictví

Vysoká škola hotelová v PrazeMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy na doporučení Akreditační komise České republiky prodloužilo začátkem března 2013 Vysoké škole hotelové v Praze akreditaci stěžejního bakalářského oboru Hotelnictví vč. jeho anglické verze Hospitality Management o dalších 6 let, tedy až do roku 2019, a to bez jakéhokoliv omezení.

Pro Vysokou školu hotelovou je to velmi důležitá zpráva, protože tak může pokračovat ve své činnosti a nadále rozvíjet tento krásný obor. Současně to však vnímá i jako závazek a bude se i nadále snažit být nejlepší školou ve svém oboru.  
 
Vysoká škola hotelová v Praze je svým způsobem unikátní soukromou vysokou školu neuniverzitního typu, která od svého založení v roce 1999 vychovává odborníky v oblasti hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu. Jedná se o školu prakticky orientovanou a tudíž úzce spolupracující s praxí. O tom, že poměr teoretické a praktické výuky je dobře nastaven, svědčí úspěšnost absolventů a jejich dobré uplatnění. Doposud zde úspěšně absolvovalo více než 4 600 studentů. Mnoho z nich dnes pracuje na nejvyšších manažerských postech nejen v hotelech a hotelových řetězcích, ale i v dalších službách cestovního ruchu v České republice i v zahraničí. Část absolventů využívá nově nabité vědomosti a znalosti k budování vlastních ubytovacích zařízení, restaurací, barů či obchodních firem. Za zmínku stojí skutečnost, že absolventy VŠH najdete zapsané na úřadech práce jen zcela ojediněle.  

Už od svého založení si VŠH klade za cíl poskytovat kvalitní studium, ale stejně jako jakákoliv jiná instituce prošla určitým vývojem. Obory hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu jsou ze své podstaty internacionální a VŠH od svého založení vytvářela podmínky pro mezinárodní charakter studia. Na začátku stál modifikovaný výukový bakalářský obor převzatý od prestižní nizozemské vysoké hotelové školy v Haagu, postupně byly akreditovány i další obory. Při vzrůstajícím zájmu uchazečů o studium nejen z České republiky, Slovenska, ale i z dalších evropských i mimoevropských států bylo poté zcela logickým vyústěním otevření oboru Hospitality Management, který je kompletně vyučován v angličtině. Do tohoto oboru nastupují rovněž zahraniční studenti přijíždějící v rámci programu ERASMUS. V rámci uvedeného programu studenti VŠH vyjíždějí na 25 zahraničních univerzit, se kterými má škola podepsánu bilaterální smlouvu. Při hodnocení programu ERASMUS se v roce 2012 VŠH umístila na druhém místě mezi soukromými vysokými školami co do počtu výjezdů studentů na zahraniční studijní a pracovní pobyty. Kromě Evropy spolupracuje VŠH s některými mimoevropskými univerzitami a vysokými školami, například v Indii, Mexiku apod.

Ze současného počtu zhruba 1 900 studentů ve všech oborech a formách studia je více než 55% zapsáno v prezenčním studiu, což je nejen z pohledu školy, ale i z pohledu studentů velmi dobrý poměr. Je zde totiž vidět, že škola a její studenti žijí klasickým každodenním vysokoškolským životem se vším, co k němu patří. S ohledem na náročnost vyučovaných oborů je uvedený počet studentů základním východiskem nejen pro udržení kvality výuky, ale logicky také potřebným předpokladem pro další rozvoj školy. VŠH od svého založení systematicky budovala své výukové a provozní zázemí. Dnes disponuje moderně vybavenými velkokapacitními posluchárnami, moderními učebnami, cvičnými bary, salonky a potřebnou gastronomickou i multimediální technikou, celoplošným pokrytím Wifi. Důraz klade i na vlastní, veřejnosti přístupnou, knihovnu se specializovaným knižním fondem a studovnu.

Součástí rozvoje VŠH je i soustavná tvůrčí činnost. Pracovníci školy řešili řadu menších i větších projektů zaměřených na hotelnictví, gastronomii a cestovní ruch. Jedním z nejvýznamnějších byl výzkumný úkol zaměřený na řešení regionálních disparit prostřednictvím cestovního ruchu. Výzkumné aktivity pro Českou centrálu cestovního ruchu – Czech Tourism jsou orientovány na problematiku řízení cestovního ruchu v České republice. V říjnu loňského roku uspořádala Vysoká škola hotelová v Praze ve svých prostorách již 4. mezinárodní vědeckou konferenci Hotelnictví, turismus a vzdělávání dnes. Cílem konference je získat odborné poznatky v oboru, navázat a prohloubit osobní kontakty a upřesnit vyhlídky činnosti oboru. Zaměřena je rovněž na teoretické i praktické poznatky v oborech hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu a na odpovídající formy a metody vzdělávání. Účastní se jí naši a zahraniční pedagogové a odborníci a pozornost je vždy věnována mladým pracovníkům ve školství i v podnikové sféře a veřejné správě.

VŠH nabízí zájemcům čtyři bakalářské obory (Hotelnictví včetně jeho anglické verze Hospitality Management, Management destinace cestovního ruchu, Marketingové komunikace ve službách, Management volného času) a tři navazující magisterské obory (Management hotelnictví a lázeňství, Management destinace cestovního ruchu a Marketingové komunikace). A protože je „lépe vidět než číst nebo slyšet“, zve VŠH všechny zájemce o studium některého z nabízených oborů na pravidelně pořádané dny otevřených dveří, jejichž termíny, stejně jako další informace o nabízených oborech, naleznete na internetových stránkách Vysoké školy hotelové www.vsh.cz.

Nepříznivý demografický vývoj, stagnující ekonomika a zvyšující se konkurence jsou pro VŠH výzvou, jak udržet a ještě posílit své postavení na trhu vysokoškolského vzdělání v České republice. VŠH hodlá i v budoucnosti vycházet ze svých tradičních hodnot. Patří mezi ně praktická orientace školy a stále užší spolupráce s praxí, rozvoj mezinárodních vztahů včetně vzájemné výměny studentů, zkvalitňování technického a technologického zázemí a především hledání nových moderních forem a způsobů výuky.

Přidáno: 20.03.2013, Zdroj: Vysoká škola hotelová v Praze

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.