2x5 kroků ke kvalitnímu školství

MŠMT ČR„Cesta ke kvalitnímu vzdělávacímu systému vede přes kvalitní učitele, méně administrativy, více času na žáky a studenty, podporu matematiky a technických předmětů a lepší podmínky pro strategický rozvoj vysokých škol,“ uvádí ministr školství Petr Fiala. Ministerstvo si je vědomo, že školství je oblast, ve které se všechny změny musejí dělat citlivě a po diskusi s dotčenými skupinami. Takovým způsobem vzniklo i dnes představených 2x5 kroků ke kvalitnímu vzdělávání.


PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLSTVÍ

1. STEJNÁ KVALITA VÝUKY PRO VŠECHNY DĚTI
• Zamezit rostoucím rozdílům mezi kraji a školami v podmínkách dětí pro výuku
a změnit systém financování mateřských, základních a středních škol zavedením
jednotného státního příspěvku „normativu“, který bude pro každé dítě stejný.
• Zároveň ale podpořit školy v malých obcích, protože plní také sociální a kulturní
funkce v životě a historii obce, a dát tak šanci i dětem z malých obcí najít v životě
dobré uplatnění.
• Podporovat individuální přístup ke každému dítěti (pracovat s talentovanými
i s neúspěšnými dětmi a s dětmi se speciálními potřebami).
2. VĚTŠÍ ZÁJEM DĚTÍ O MATEMATIKU A TECHNICKÉ OBORY
• Motivovat děti k zájmu o přírodovědné a technické obory již od předškolních let.
• Podpořit materiální vybavení učeben pro polytechnické vzdělávání.
• Posílit kvalitu technického a učňovského vzdělávání ve spolupráci s firmami
a daňově zvýhodnit zaměstnavatele, kteří se podílejí na vzdělávání.
3. STÁT MUSÍ ŠKOLÁM POMÁHAT, NE JE JEN HLÍDAT
• Vytvořit školám podmínky, aby mohly efektivně učit (nabídnout mateřským
a základním školám modelové školní vzdělávací programy jako příklady dobré praxe,
rozvinout rámcový vzdělávací program a jasně formulovat očekávání státu týkající se
míry znalostí dětí v tzv. standardech).
• Kvalitně připravit maturitní zkoušky.
4. UČITEL JAKO RESPEKTOVANÉ A CENĚNÉ POVOLÁNÍ
• Dát učitelům perspektivu a posílit jejich postavení ve společnosti zavedením
karierního systému, který jim nabídne cesty k profesnímu růstu.
5. MÉNĚ BYROKRACIE, VÍCE ČASU NA VÝUKU
• Snížit administrativní zátěž ředitelů škol prostřednictvím revize podzákonných
norem.

VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ

1. PROFILACE VYSOKÝCH ŠKOL
• Podporovat diverzifikaci systému vysokých škol, díky které školy získají možnost
strategicky se profilovat a vytvářet profesně, akademicky, popř. výzkumně
orientované studijní programy.
• Nastavit jasné standardy pro jednotlivé profily studijních programů.
2. PÉČE O KVALITU VZDĚLÁVÁNÍ
• Hodnocení kvality vzdělávacích a výzkumných aktivit musí být přirozenou součástí
vysokoškolského prostředí.
• V návaznosti na zavedení systému hodnocení kvality vysokých škol umožnit
institucionální akreditaci a ustanovit akreditační komisi jako samostatný správní úřad
zodpovědný za dohled nad dodržováním standardů a rozhodování o udělení
akreditace.
3. PODPORA SPOLUPRÁCE A INTEGRACE ŠKOL
• Usnadnit spolupráci veřejných vysokých škol (i veřejných výzkumných institucí)
formou konsorcií v oblastech společných zájmů.
• Vytvářet podmínky pro integraci mezi soukromými nebo veřejnými vysokými
školami.
4. AUTONOMIE A OTEVŘENOST VYSOKÝCH ŠKOL
• Zlepšit podmínky pro větší zastoupení zahraničních studentů.
• Otevřít vysoké školy pedagogům ze zahraničí a z praxe.
• Upravit postavení vysokoškolských profesorů.
5. STABILITA A ROZVOJ VYSOKÝCH ŠKOL
• Dát vysokým školám možnost střednědobého strategického plánování a rozvoje
zavedením tzv. kontraktového financování.

Přidáno: 05.02.2013, Zdroj: MŠMT ČR

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.